Säkerheten vid kärnkraftverk

Svar på skriftlig fråga 2012/13:70

Miljöminister Lena Ek

den 31 oktober

Svar på fråga

2012/13:70 Säkerheten vid kärnkraftverk

Miljöminister Lena Ek

Hans Hoff har frågat mig vad jag har tänkt göra för att garantera säkerheten på de av staten ägda kärnkraftverken.

Låt mig vara mycket tydlig på en punkt. Den kärnkraft vi har i Sverige ska vara säker. Det finns ingen tvekan från min sida på den punkten.

Ansvaret för att upprätthålla en hög säkerhet vid de svenska kärnkraftverken vilar helt och fullt på tillståndshavarna. Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som tillvaratar samhällets intressen när det gäller kärnsäkerhet. Myndigheten sätter kravbilden för de tillståndshavare som driver kärnkraftverk i Sverige – och utför tillsyn för att säkerställa att tillståndshavarna tar sitt ansvar. Det svenska säkerhetsarbetet bygger på ständigt lärande och kontinuerlig höjning av säkerheten baserat på de erfarenheter som kommer från normal drift och de händelser som inträffar runt om i världen.

Jag vill här särskilt understryka att de stresstester som genomförts inom EU sedan olyckan i Fukushima har varit och kommer att vara ett viktigt bidrag i arbetet med att förbättra säkerheten vid de svenska kärnkraftverken. Strålsäkerhetsmyndigheten har identifierat flera områden där det är nödvändigt att genomföra ytterligare analyser, och ansvarar fullt ut för den svenska processen med stresstester. Europeiska kommissionen har dessutom nyligen presenterat en rapport där de pekar på områden för ytterligare analyser avseende kärnkraftverk i medlemsstater. Men den övergripande bedömningen är att de svenska anläggningarna är robusta och att det med anledning av resultatet från stresstesterna inte finns någon anledning att införa restriktioner för den fortsatta driften av anläggningarna.

Jag har fullt förtroende för att Strålsäkerhetsmyndigheten hanterar säkerhetsfrågorna på ett betryggande sätt.

I april 2010 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att redovisa vissa uppgifter som har betydelse för att regeringen ska kunna få en samlad bild av hur Strålsäkerhetsmyndigheten ser på den långsiktiga säkerhetsutvecklingen hos de svenska kärnkraftverken. Uppdraget kompletterades efter olyckan i Fukushima till att även omfatta erfarenheterna därifrån. Jag ser fram emot att ta emot redovisningen som Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att lämna inom kort.

Händelser

Inlämnad: 2012-10-24 Anmäld: 2012-10-24 Besvarad: 2012-10-31 Svar anmält: 2012-11-05
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-10-24)