Risker med ett ökat försvarssamarbete med Finland

Svar på skriftlig fråga 2015/16:660

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00086/SI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:660 av Lotta Olsson (M) Risker med ett ökat försvarssamarbete med Finland

Lotta Olsson har frågat mig hur försvarsministern och regeringen har diskuterat vad avser ökad risk för att dras in i konflikt vid ett ökat samarbete med Finland.

Vårt försvars- och säkerhetspolitiska samarbete med Finland är av stor betydelse och redan idag omfattande. Regeringens bedömning är att ett ytterligare fördjupat bilateralt försvarssamarbete har blivit än viktigare mot bakgrund av händelseutvecklingen i vårt närområde. Det skapar en förutsägbarhet, främjar fredlig utveckling och höjer tröskeln för militära incidenter och konflikter.

En handlingsplan mellan Finland och Sverige initierades i maj 2014. Den 27 februari 2015 presenterade dåvarande finske försvarsministern Carl Haglund och undertecknad en konkret handlingsplan för samarbetet. Det bilaterala samarbetet sträcker sig över samtliga försvarsgrenar och innefattar dessutom förberedelser för gemensamt användande av civila och militära resurser i olika scenarier, även bortom fredstida förhållanden. Exempel kan vara hävdandet av respektive lands territoriella integritet eller utövande av rätten till självförsvar enligt artikel 51 i Förenta nationernas stadga. Det ska understrykas att våra båda länders militära alliansfrihet består.

Planeringen och förberedelserna ska vara ett komplement till, men skilt från, respektive lands nationella planering. Endast under förutsättning att nödvändiga beslut fattas av riksdagen och regeringen i respektive land kan länderna agera tillsammans. Samarbetet innebär en möjlighet till gemensamt agerande, men inte några utfästelser.

Stockholm den 27 januari 2016

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-01-20)