Resurser till Sjöfartsverket

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1604 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)Svar på fråga 2017/18:1604 av Boriana Åberg (M)
Resurser till Sjöfartsverket

Boriana Åberg har frågat mig om det kommer skjutas till mer resurser till Sjöfartsverket för att Sjöfartsverket ska kunna utföra såväl sina nuvarande uppgifter som eventuella utökade uppgifter avseende brandbekämpning.

De omfattande skogsbränderna som pågått under större delen av sommaren i Sverige har inneburit mycket stora påfrestningar för berörda kommunala räddningstjänster och övriga inblandade aktörer. Det är viktigt att vid krissituationer såsom vid årets extrema bränder kunna använda samhällets olika resurser på ett mer effektivt sätt.

Det är därför regeringen den 2 augusti gav Sjöfartsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att de sjö- och flygräddningshelikoptrar som Sjöfartsverket tillhandahåller, men även om några av de tidigare helikopterresurserna som Sjöfartsverket förfogar över, skulle kunna användas som en brandbekämpningsresurs.

Nu ser jag fram emot Sjöfartsverkets redovisning av uppdraget och vill inte föregripa det genom att redan nu uttala vilka eventuella åtgärder som kan vara lämpliga att vidta.

Stockholm den 21 augusti 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-08)