Prostitution som grund för avvisning

Svar på skriftlig fråga 2013/14:201 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

Statsrådet Tobias Billström

den 30 december

Svar på fråga

2013/14:201 Prostitution som grund för avvisning

Statsrådet Tobias Billström

Lena Sommestad har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en översyn av 8 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). Frågan har ställts mot bakgrund av ett beslut som rör avvisning av en kvinna från Rumänien.

Jag vill framhålla att jag inte kan uttala mig i enskilda ärenden. Om en polismyndighet anser det tveksamt om en utlänning bör avvisas, ska ärendet lämnas över till Migrationsverket enligt 8 kap. 4 § tredje stycket utlänningslagen. En polismyndig­hets beslut om avvisning får alltid överklagas till Migrationsverket. Migrations­verkets beslut om avvisning får överklagas till en migrationsdomstol. En migrationsdomstols dom får överklagas till Migrationsöverdomstolen. En migrationsdomstols dom i mål om avvisning som i första instans prövats av en polismyndighet får dock inte överklagas.

Regeringen har den 19 december 2013 beslutat om lagrådsremissen Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att göra det tydligare bl.a. vad som gäller i fråga om avvisning och utvisning av EES-medborgare. När det gäller avvisning förtydligas att det endast får ske i vissa situationer när föreskrivna handlingar saknas, om en person som inte har uppehållsrätt visar sig utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Det föreslås också att det ska införas en regel som uttryckligen anger att avvisning och utvisning av hänsyn till allmän ordning och säkerhet endast får ske om utlänningens eget beteende utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse.

Händelser

Inlämnad: 2013-12-16 Anmäld: 2013-12-16 Besvarad: 2013-12-30 Svar anmält: 2014-01-13
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-12-16)