personakter hos Säpo

Svar på skriftlig fråga 1997/98:102 besvarad av , ()

, ()
Svar på fråga 1997/98:102 om personakter hos Säpo
    Justitieminister Laila Freivalds

Eva Zetterberg har frågat mig vad regeringen avser vidta för åtgärder för att de personer som så önskar skall kunna få ta del av sin eventuella personakt hos Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisens personakter är en del av Säporegistret. För uppgifter om enskilds personliga förhållanden gäller för närvarande absolut sekretess som inte är begränsad i tiden.

Registerutredningen har i sitt slutbetänkande Polisens register (SOU 1997:65) lämnat förslag till hur Säporegistret skall bli mer tillgängligt för allmänheten. Utredningens förslag innebär bl.a. ökade möjligheter för den enskilde att få ta del av de uppgifter som finns registrerade om honom eller henne. Vidare föreslår utredningen att sekretessen skall tidsbegränsas, vilket skulle innebära att stora delar av Säkerhetspolisens historiska arkiv öppnas. Registerutredningens förslag bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Utgångspunkten för detta arbete är att insyn skall medges i den utsträckning det inte kommer i konflikt med registrets ändamål. Med detta följer också att de personer som så önskar skall få förbättrade möjligheter att ta del av sina eventuella personakter hos Säkerhetspolisen. En proposition planeras under våren 1998.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1997-11-03)