Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1128 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/02204/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1128 av Betty Malmberg (M)
Parkeringstillstånd

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att rörelsehindrades delaktighet och möjlighet att använda sitt specialanpassade fordon ska öka.

Det är glädjande att Betty Malmberg delar min och regeringens syn vad gäller ökad tillgänglighet för att skapa jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i enlighet med det nya målet och inriktningen av funktionshinderspolitiken. Att kunna transportera sig i en egen bil är en av möjligheterna till ökad delaktighet i samhället.

Trafikförordningen (1998:1276) anger att rörelsehindrade personer kan få ett särskilt parkeringstillstånd som bl.a. ger personen rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Regeringen har under innevarande mandatperiod arbetat med frågan om att ytterligare förbättra förutsättningarna för personer som innehar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Hösten 2015 träffade den dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson och den dåvarande barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Parkering och brukarorganisationer för att diskutera denna fråga. Av de idéer som då framfördes har regeringen tagit två av dem vidare genom att fatta beslut om förordningsändringar. Det rörde möjligheten att flytta ett fordon med ett ogiltigt parkeringstillstånd samt en höjning av det högsta felparkeringsbeloppet.

Eftersom det inte förekommer någon nationell samordning av parkeringstillstånd har det öppnat upp för fusk och missbruk, vilket inte minst är dåligt för de personer som verkligen är behov av ett parkeringstillstånd. Det pågår ett arbete inom Näringsdepartementet med att ta fram författningsförslag för ett nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga och jag har för avsikt att remittera förslaget så fort det är klart.

Stockholm den 10 april 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-03-28)