Orättvis isolering inom kriminalvården

Svar på skriftlig fråga 2006/07:284 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 13 december

Svar på fråga

2006/07:284 Orättvis isolering inom kriminalvården

Justitieminister Beatrice Ask

Lena Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av att isoleringar inom kriminalvården förlängs på grund av platsbrist.

Frågan är ställd mot bakgrund av ett beslut av Justitieombudsmannen där situationen inom kriminalvården i maj 2006 granskats, förhållanden som daterar sig till föregående mandatperiod. 

Kriminalvården har ett viktigt och många gånger komplicerat uppdrag. Genom ett förändrat klientel med flera missbrukare, flera psykiskt störda, längre strafftider och därtill brist på platser har trycket på kriminalvården ökat under de senaste åren, vilket bland annat har lett till att antalet beslut om att placera intagna i avskildhet sedan ett par år ligger på en högre nivå än tidigare. Mot denna bakgrund kan den ökade användningen av avskildhetsåtgärder vara motiverad. I den del avskildhetsåtgärder består under en längre tid endast på grund av svårigheter att finna lämplig placering för den intagne delar jag dock uppfattningen att situationen inte är tillfredställande.   

För att ge Kriminalvården möjlighet att utöka antalet häktes- och anstaltsplatser har den nya regeringen tillfört verksamheten betydande tillskott. Regeringens satsningar innebär att Kriminalvårdens anslag ökar med närmare 1,5 miljarder från 2007 jämfört med 2004.

För att komma till rätta med platsbristen genomför kriminalvården för närvarande en omfattande platsutbyggnad som ska ge drygt 1 700 nya häktes- och anstaltsplatser till och med år 2010.

I samband med denna utbyggnad sker också en utökning av antalet säkerhetsplatser. Vid anstalten Saltvik byggs 24 nya säkerhetsplatser, vid anstalterna Hall och Kumla byggs vardera 24 ytterligare säkerhetsplatser. Vid anstalten Kumla ökas också den så kallade riksmottagningens kapacitet med 60 platser.

Genom dessa åtgärder kommer kriminalvården att ges ökade möjligheter att hantera frågor om lämplig placering av intagna. Jag kommer därför att noga följa kriminalvårdens arbete med denna fråga.

Händelser

Inlämnad: 2006-12-06 Anmäld: 2006-12-06 Besvarad: 2006-12-13 Svar anmält: 2006-12-13
Skriftlig fråga (Inlämnad 2006-12-06)