Nordiskt samarbete kring järnvägsinvesteringar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:374 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2019/01139/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:374 av Magnus Jacobsson (KD)
Nordiskt samarbete kring järnvägsinvesteringar

Magnus Jacobsson har frågat mig vad jag och regeringen ämnar göra för att möta upp det positiva beslut som nu kommer från den borgerliga regeringen i Norge.

Regeringen beslutade om en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 den 31 maj 2018 (dnr N2018/03462/TIF). För regeringen är det viktigt att hela Sverige ges goda förutsättningar att växa och utvecklas. Den nationella planen omfattar därför stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur och innefattar den största järnvägssatsningen i modern tid.

Planen innehåller flera åtgärder på Västkustbanan, bl.a. dubbelspårs-utbyggnader. Av regeringens fastställelsebeslut framgår vidare att Sveriges och Norges regeringar är överens om att utvecklingen av de gränsöverskridande transportinfrastrukturerna ska ske i dialog mellan departementen i de båda länderna samt mellan de myndigheter som ansvarar för transportsystemet i respektive land. Regeringen har en pågående dialog med den norska regeringen kring bl.a. ett av de gränsöverskridande stråk Magnus Jacobsson tar upp, nämligen Stockholm–Oslo, eftersom regeringen ser ett särskilt behov av att länderna gemensamt utreder hur järnvägsförbindelserna i bl.a. det nämnda stråket kan stärkas. Stråket Stockholm–riksgränsen–Oslo utgör en av regeringen utpekad bristanalys, vilket innebär att Trafikverket bör utreda stråket med målsättning att det är så pass utrett att det kan övervägas i en kommande planrevidering.

Stockholm den 19 mars 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-08)