Möjlighet att omfördela platser mellan högskolor

Svar på skriftlig fråga 2008/09:86

Statsrådet Lars Leijonborg

den 22 oktober

Svar på fråga

2008/09:86 Möjlighet att omfördela platser mellan högskolor

Statsrådet Lars Leijonborg

Mats Gerdau har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att populära högskolor, till exempel högskolan i Jönköping, ska kunna ta emot fler studenter.

Jag har liksom Mats Gerdau noterat att flera lärosäten haft och fortfarande har outnyttjat takutrymme för att ta emot flera studenter. Vid utgången av 2007 hade bland annat högskolan i Jönköping outnyttjat utrymme. Det står varje lärosäte fritt att disponera ett sådant utrymme till av studenterna efterfrågad utbildning.

De prognoser avseende utfall inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som Högskoleverket har sammanställt för 2008 visar att det fortfarande finns utrymme i form av tomma platser vid flera lärosäten. Av prognoserna framgår också att vissa lärosäten ser mer optimistiskt på utvecklingen och gärna vill öka sina utbildningsuppdrag. Prognoserna som redovisats hittills är gjorda innan lärosätena hade uppgifter om höstens registreringar, vilket innebär att prognoserna måste ses som osäkra.

Jag avser att noga följa utvecklingen och vid behov vidta nödvändiga åtgärder.

Händelser

Inlämnad: 2008-10-13 Anmäld: 2008-10-14 Besvarad: 2008-10-22 Svar anmält: 2008-10-22
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-10-13)