Migrationsverkets anvisningar av asylsökande vid uppsagda asylboenden

Svar på skriftlig fråga 2016/17:699 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/00749/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:699 av Gunilla Nordgren (M) Migrationsverkets anvisningar av asylsökande vid uppsagda asylboenden

Gunilla Nordgren har frågat mig om jag är beredd att förtydliga för Migrationsverket att man i möjligaste mån vid uppsägning av asylboenden bör anvisa personer som fått uppehållstillstånd till den kommun där boendet finns.

Regeringen är väl medveten om den problematik Gunilla Nordgren lyfter fram och har därför bl.a. tillsatt en utredning som har i uppdrag att utifrån ett helhetsperspektiv analysera och föreslå en ändamålsenlig ordning för mottagande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Utredningen ska också analysera hur insatser som stödjer en framtida etablering i samhälls- och arbetslivet kan komma in i asylmottagandet. Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2017.

Vid årsskiftet tog Migrationsverket över ansvaret för anvisning till kommuner avseende nyanlända. Regeringen har i Migrationsverkets regleringsbrev för 2017 infört en målsättning om att Migrationsverket, när det är möjligt inom ramen för kommuntalen, ska anvisa personer till samma kommun som de bott i under asyltiden. Tiden från uppehållstillstånd till bosättning i kommun ska dessutom vara så kort som möjligt.

Stockholm den 1 februari 2017

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-01-20)