Månggifte

Svar på skriftlig fråga 2017/18:452 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Statsrådet Heléne Fritzon (S)Svar på fråga 2017/18:452 av Mikael Eskilandersson (SD)
Månggifte

Mikael Eskilandersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen nu vidtar för att hantera frågan om månggifte.

I Sverige är det inte tillåtet att ingå äktenskap när man redan är gift. Det finns många goda skäl till det – inte minst att värna jämställdheten. Tvegifte är till och med straffbart. Det är inte heller möjligt för personer med anknytning till Sverige att kringgå de svenska reglerna genom att ingå månggifte i ett annat land och sedan få det erkänt här. Till detta kommer att möjligheterna att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som redan är gift med någon här i Sverige är synnerligen begränsade. Vi har alltså en mycket sträng reglering kring månggifte i Sverige.

Samtidigt har både riksdagen och regeringen konstaterat att det finns ett behov av bättre kunskap om förekomsten av månggifte i Sverige. Regeringen har därför som ett första steg gett Skatteverket i uppdrag att, med bistånd av Migrationsverket och Statistiska centralbyrån, analysera förekomsten av månggifte i folkbokföringen. Uppdraget ska redovisas senast den 25 januari 2018 och jag ser fram emot att ta del av resultatet. Därefter kommer regeringen, med jämställdheten som en självklar utgångspunkt, att överväga ytterligare åtgärder eller förändringar i lagstiftningen.

Stockholm den 19 december 2017

Heléne Fritzon

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-12-08)