Lotsplikt i Öresund

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1626 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/

04509/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1626 av Thomas Finnborg (M)
Lotsplikt i Öresund

Thomas Finnborg har frågat utrikesministern hur ministern ämnar agera i Nordiska ministerrådet för att skynda på frågan om lots med tanke på sommarens incidenter.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen har en tydlig ambition att mer gods ska transporteras sjövägen och ser därför särskilt allvarligt på de fartygsolyckor som skedde under sommaren som kunde fått allvarliga konsekvenser för miljön. Den 14 augusti bjöd jag därför in representanter från sjöfartsbranschen och berörda myndigheter för att tillsammans diskutera hur vi både kan öka sjösäkerheten och ytterligare reducera riskerna med sjöonykterhet.

Som framgår i frågan så finns idag en rekommendation gällande lotsning i Öresund och trots att det inte är obligatorisk lotsplikt så ökar antalet frivilliga lotsningar i Öresund vilket stärker sjösäkerheten.

Den svenska och danska regeringens förslag om nya ruttåtgärder i Kattegatt och i norra Öresund har nyligen antagits av den internationella sjöfartsorganisationen, IMO. Dessa åtgärder kommer öka sjösäkerheten i det hårt trafikerade Öresundsområdet.

Regeringen kommer noggrant följa den fortsatta utvecklingen för att säkerställa att sjöfarten, som det kapacitetsstarka och klimateffektiva transportslag det är, kan utvecklas utan att risken för allvarliga sjöolyckor ökar.

Stockholm den 30 augusti 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-21)