Längre och tyngre lastbilar samt längre tågset

Svar på skriftlig fråga 2018/19:146 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2019/00514/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:146 av Magnus Jacobsson (KD)
Längre och tyngre lastbilar samt längre tågset

Magnus Jacobsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att svenska åkerier och tågtransportörer ska få goda förutsättningar som åkeriföretagare.

Regeringen har i juni 2018 beslutat om en nationell godstransportstrategi. I strategin tydliggör regeringen inriktningen för hur godstransportsystemet bör utvecklas och innehåller prioriterade insatsområden och utgör en plattform för det fortsatta arbetet. Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där transporterna är effektiva, kapacitetsstarka och hållbara. Inriktningen i strategin är bland annat att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

I strategin framgår att regeringen vill möjliggöra för längre och tyngre fordon, enligt nedan beskrivna åtgärder, och avser att fortsatt investera i ett kapacitetsstarkt och effektivt transportsystem. I den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 har regeringen genomfört satsningar om 2,2 miljarder kronor på åtgärder för längre och tyngre tåg. Regeringen har även satsat 16,3 miljarder kronor för bärighetsåtgärder vilket bland annat inkluderar åtgärder för att öka delar av vägnätets bärighet till bärighetsklass BK4.

Regeringen har i augusti 2018 uppdragit åt Trafikverket att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet i syfte att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan. Om Trafikverket finner att förutsättningar finns så omfattar uppdraget även att föreslå hur längre fordon kan införas på ett sätt som bidrar till ökad transporteffektivitet, minskad klimat- och miljöpåverkan och med bibehållen trafiksäkerhet. Trafikverket ska även analysera hur ett införande av långa fordon påverkar möjligheterna att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2019.

Med dessa åtgärder har regeringen vidtagit kraftfulla åtgärder för att svenska åkerier och tågtransportörer ska få goda förutsättningar och kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Regeringen har för avsikt att fortsatt verka för ett effektivt, kapacitetsstarkt och hållbart godstransportsystem.

Stockholm den 13 februari 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-05)