Landstingen och icke-medicinsk omskärelse av pojkar

Svar på skriftlig fråga 2008/09:983

Socialminister Göran Hägglund

den 2 juni

Svar på fråga

2008/09:983 Landstingen och icke-medicinsk omskärelse av pojkar

Socialminister Göran Hägglund

Lennart Sacrédeus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att pojkar som omskärs på icke-medicinska grunder får omskärelse utförd på ett för dem betryggande sätt.

Lag(2001:499)om omskärelse av pojkar trädde i kraft den 1 oktober 2001 och innebär att omskärelse av pojkar är tillåten i Sverige.

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta reda på varför och i vilken omfattning vissa pojkar omskärs utanför hälso- och sjukvården samt lämna förslag på åtgärder för att ingen pojke ska fara illa i samband med omskärelse.

I Socialstyrelsens rapport redovisades bland annat att det årligen omskärs ca 3 000 pojkar i Sverige, varav minst 1 000 inom den offentliga hälso- och sjukvården. I rapporten angav elva huvudmän att några få fall per år kommer till den offentliga hälso- och sjukvården med komplikationer efter omskärelse på icke-medicinska grunder. Åtta huvudmän rapporterade inga sådana komplikationer.

Socialstyrelsens förslag var att införa en lagstadgad rätt för pojkar att få omskärelse på icke-medicinska grunder utförd inom hälso- och sjukvården. Detta förutsätter en skyldighet att låta utföra ingreppet.

Den 17 april i år fattade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslut om en rekommendation rörande omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder. Den innebär att varje landsting senast från och med den 1 oktober 2009 ska erbjuda omskärelse på icke-medicinska grunder till de pojkar som är bosatta inom landstinget.

Majoriteten av landstingen/regionerna (19 stycken)har i sina yttranden över förslaget varit positiva till en rekommendation i frågan och ansett att det inte finns behov av en reglering i lag. Många landsting svarade att de redan har en fungerande verksamhet eller är i färd att tillskapa en sådan.

Regeringen delar frågeställarens oro för de komplikationer som kan drabba pojkar när omskärelsen inte har utförts under betryggande medicinska former. För regeringen är det viktigt att all omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder utförs inom hälso- och sjukvården eller av personer som har särskilt tillstånd som är behöriga att utföra omskärelse av pojkar(5 § OmskL).

Rekommendationen från SKL kommer att börja gälla den 1 oktober i år och regeringen kommer att löpande följa frågan.

Händelser

Inlämnad: 2009-05-27 Anmäld: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-02 Svar anmält: 2009-06-05
Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-05-27)