läkemedlet dextropropoxifen

Svar på skriftlig fråga 1998/99:600 besvarad av

Svar på fråga 1998/99:600 om läkemedlet dextropropoxifen
    Socialminister Lars Engqvist

den 19 maj

 

Lena Olsson har frågat mig om jag avser att vidta liknande restriktioner för läkemedlet dextropropoxifen som har införts i Danmark och Norge. Bakgrunden är de förgiftningsfall och den risk för beroende av preparatet som har konstaterats.

Läkemedelsverket är väl medvetet om problemen med dextropropoxifen vid felanvändning av läkemedlet. Vid användning enligt föreskrivna rekommendationer orsakar dextropropoxifen endast i sällsynta fall allvarliga biverkningar och är ett effektivt läkemedel för korttids- och långtidsbehandling av smärta av visst slag.

Effekterna vid överdosering eller kombination med alkohol kan leda till bl.a. förgiftning eller påverka hjärtat. Dödsfall kan inträffa om patienten inte snabbt kommer under sjukhusvård.

Av statistik från Giftinformationscentralen och Rättsmedicinalverket framgår att preparatet är inblandat i 150-200 dödliga förgiftningar per år, oftast i kombination med alkohol. Huvuddelen av dödsfallen är bedömda som självmord eller misstänkta självmord.

Mot bl.a. denna bakgrund har Läkemedelsverket i maj 1998 vid ett möte med inbjudna representanter för sjukvård- och skolhälsovård, experter inom missbruks- och suicidproblematik, berörda myndigheter samt Apoteket AB tagit upp frågan om felanvändning av smärtstillande läkemedel. Vid ett öppet nationellt möte den 3 maj i år sammanfattades de medicinska riskerna som finns vid behandling av mild till måttlig smärta samt diskuterades allmän smärtbehandling och effekt av aktuella läkemedel. Mötet resulterade i ett antal förslag till åtgärder, bl.a. att ytterligare se över rekommendationen för användning av dextropropoxifen och identifiera ytterligare riskgrupper för ofrivillig överdosering. Vidare skall ytterligare informationsåtgärder diskuteras som tydligare varningsmärkning samt införande av restriktioner i tillhandahållandet.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har enats om att skyndsamt lägga fram ett åtgärdsprogram. Målsättningen är, enligt Läkemedelsverket, att få en mer korrekt och mer restriktiv användning av dextropropoxifen.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-05-04)