Kort klampningstid

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1111 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/02200/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1111 av Sten Bergheden (M) Kort klampningstid

Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att det verkligen räcker med endast 36 timmars klampningstid för de lastbilar som nonchalerar regler och sanktionsavgifter ute på våra vägar.

Regeringen tar frågan om den osunda konkurrens som finns inom åkerinäringen på allra största allvar och har under mandatperioden infört flera åtgärder för att komma tillrätta med de problem som förekommer.

Kontrollmyndigheterna hade under flera år framfört önskemål till den borgerliga regeringen om att de behövde verktyg för att komma tillrätta med de problem som fanns med att åkeriföretag och förare inte betalade de böter och sanktionsavgifter som tilldömts dem trots att ett beslut om att hindra den fortsatta färden hade fattats. Trots tre genomförda utredningar tog det den borgerliga regeringen åtta år i regeringsställning att påbörja ett arbete med att försöka komma tillrätta med de problem som under lång tid hade påtalats.

Bland de första åtgärderna som den Socialdemokratiskt ledda regeringen införde efter regeringsskiftet var lagen om klampning av fordon i upp till 24 timmar, just för att underlätta Polismyndighetens åtgärder efter det att de fattat ett beslut om att hindra den fortsatt färden. En sådan åtgärd torde visserligen betraktas som en inskränkning i den enskildes rätt att använda sin egendom som han eller hon som regel borde kunna få prövat av domstol. Om åtgärderna var bestående under högst 24 timmar, torde dock möjligheten att begära omprövning och överklaga åtgärdsbeslutet saknas.

Regeringen anser att om systemet med åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska fungera på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att åtgärderna också är smidiga och enkla för myndigheterna att använda. Ett domstolsförfarande skulle riskera att komplicera hanteringen på ett sätt som inte är önskvärt.

Sedan lagen infördes har det visat sig att vissa åkeriföretag ändå inte betalar den sanktionsavgift som tilldömts dem inom de 24 timmarna. För att komma till rätta med detta har nu regeringen gjort bedömningen att 24-timmarsgränsen bör kunna förlängas något utan att beslutet ska kunna överklagas. Regeringen har därför föreslagit en utökning av tiden till högst 36 timmar. Ingen av remissinstanserna har haft synpunkter på detta. En domstolsprövning av åtgärdsbeslutet torde därmed kunna undvaras utan att den enskildes rättigheter enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna kränks. Att förlänga tiden till högst 36 timmar är trots allt en ökning av tiden med 50 procent.

Jag vill också passa på att nämna för Sten Bergheden att regeringen har gjort en extra satsning på Polismyndighetens kontroller av cabotagetransporter med 25 miljoner kronor per år under åren 2018, 2019 och 2020. Detta har gjort att Polismyndigheten nu kompetensutbildar ytterligare 400 poliser för att uppfylla satsningen. Därtill tar vi nu även fram ett förslag om ett utökat beställaransvar för att ytterligare stärka en sundare konkurrens inom åkerinäringen.

Låt oss nu först invänta att den föreslagna utökningen av klampningstiden träder i kraft den 1 juli 2018 innan vi ser om ytterligare åtgärder i just den frågan bedöms nödvändiga. Jag kommer fortsatt att följa utvecklingen inom åkerinäringen noga och även effekterna av den nu beslutade utökningen av klampningstiden.

Stockholm den 10 april 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-03-28)