Kontanthantering

Svar på skriftlig fråga 2015/16:470 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2015/05534/B

Finansdepartementet

Finansmarknads- och konsumentministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:470 av Kalle Olsson (S) Kontanthantering

Kalle Olsson har frågat mig vilka mått och steg jag avser att vidta för att säkerställa en acceptabel kontanthantering i hela landet.

Den 23 juli 2014 antog Europaparlamentet och rådet ett nytt EU-direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (det s.k. betalkontodirektivet). Genom betalkontodirektivet införs en ram för skydd av konsumenters rättigheter i samband med tillgång till och användning av betalkonton. Regleringen tar sikte på tjänster som bl.a. möjliggör insättning av medel på betalkonto och uttag av kontanter. Direktivet ska vara genomfört i svensk lagstiftning senast den 18 september 2016. Bland annat mot bakgrund härav har regeringen utsett en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på de lagändringar som krävs för att genomföra betalkontodirektivet. Utredaren ska redovisas sina förslag senast den 14 januari 2016.

Jag vill även nämna det uppdrag som Post- och telestyrelsen (PTS) har att tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, stödja länsstyrelserna i deras arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. I dessa tjänster ingår bl.a. möjlighet till uttag av kontanter och hantering av dagskassor. Såvitt framgår av Länsstyrelsernas årsrapport för 2015, avseende deras bevakning av grundläggande betaltjänster, har länsstyrelserna fått till ett samarbete med Sparbankernas Riksförbund och Svensk Bankföreningen. Slutligen ökas anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. från 2016 med 5 mnkr för informationsinsatser för att stödja och utveckla service på landsbygden där arbetet med betaltjänster är en viktig del.

Jag vill inte föregå utredningens betänkande och länsstyrelsernas arbete, men är öppen för fortsatt dialog med bankorganisationerna i denna fråga, framför allt mot bakgrund av det pågående sedelutbytet.

Stockholm den 16 december 2015

Per Bolund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-12-09)