Komplettering av signalspaningslagen

Svar på skriftlig fråga 2008/09:392 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

den 17 december

Svar på fråga

2008/09:392 Komplettering av signalspaningslagen

Försvarsminister Sten Tolgfors

Ulf Grape har frågat mig vilken tidsplan jag har för komplettering av signalspaningslagen.

Den 18 juni antog riksdagen lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (2008:717) som träder i kraft den 1 januari 2009. Riksdagen bad då regeringen komplettera lagen för att ytterligare tydliggöra ändamålen samt stärka integritetsskyddet och kontrollen av lagens efterlevnad.

Den nya lagen kommer inledningsvis endast att gälla för den traditionella spaningen mot signaler förmedlade i etern som Försvarets radioanstalt har bedrivit under lång tid. Den omdebatterade möjligheten att spana mot signaler som förmedlas i tråd aktualiseras först den 1 oktober 2009.

Riksdagen gav i samband med riksdagsbeslutet den 18 juni regeringen till känna att meddela närmare föreskrifter i förordning om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller: en precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas inom ramen för den föreslagna lagstiftning, hur tillämpningen av tillståndsgivningen ska ske och hur förstöring av uppgifter ska genomföras.

De angivna förordningsändringarna beslutades den 20 november 2008 genom en ny förordning om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet samt ändringar i förordningen om försvarunderrättelseverksamhet.

Riksdagen ansåg även att lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skulle kompletteras på följande sätt: att tillstånden enligt lagen beslutas av en ny domstolsliknande nämnd, att den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om tillstånd för användande av sökbegrepp hänförliga till fysiska personer och att regeringen och Regeringskansliet ska ta integritetshänsyn vid sina beslut om inriktningen.

Detta är genomfört i fråga om den domstolsliknande nämnden genom inrättandet av den nya myndigheten Signalspaningsnämnden. Dess instruktion beslutades den 20 november 2008.

Riksdagen har även bett regeringen att lämna årliga rapporter till riksdagen och redovisa en kontrollstation 2011. Dessutom ska en kommitté tillsättas för att utifrån ett integritetsperspektiv följa FRA:s verksamhet fram till kontrollstationen. Ett uppdrag ska lämnas till Datainspektionen och en referensgrupp ska knytas till Datainspektionen. Regeringen avser att i närtid besluta sådana uppdrag.

Allianspartierna kom i september 2008 överens om 15 punkter med ytterligare förstärkningar av integritetsskyddet vid signalspaning, som går längre än vad riksdagen bad om vid antagandet av lagen den 18 juni. Bland annat föreslås att en ny domstol inrättas samt att det är FRA som ska begära tillstånd från domstolen om att genomföra signalspaning.

Arbetet med att omsätta överenskommelsen och de tillkännagivanden från riksdagen som kräver lagändring till lagförslag pågår för närvarande. Inom kort kommer lagförslagen att remitteras och därefter kommer en lagrådsremiss att utarbetas. Regeringen är angelägen om att lagförslagen bereds i sedvanlig ordning, inklusive en rimlig remisstid, och vi kommer att återkomma till riksdagen med en proposition i vår.

Händelser

Anmäld: 2008-12-12 Inlämnad: 2008-12-12 Svar anmält: 2008-12-17 Besvarad: 2008-12-17
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-12-12)