Insatser för att säkerställa hbtq-flyktingars välmående

Svar på skriftlig fråga 2015/16:425

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/09494/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:425 av Robert Hannah (L) Insatser för att säkerställa hbtq-flyktingars välmående

Robert Hannah har frågat mig vilka specifika insatser som görs för att säkerställa asylsökande hbtq-personers hälsosituation, särskilt de med posttraumatiskt stressyndrom och de som upplever förtryck på asylboenden.

Antalet asylsökande i Sverige är större än någonsin. Samtliga aktörer som arbetar med mottagande av asylsökande ställs inför mycket stora utmaningar. Migrationsverket har huvudansvaret enligt lagen om mottagande av asylsökande och ska arrangera boende för de som inte ordnar det på egen hand.

Migrationsverket har ett ansvar för boendemiljön och det är viktigt att de asylsökande kan känna sig trygga. Om det förekommer brottsliga handlingar där asylsökande bor ska det givetvis anmälas till och utredas av polisen. Det är vidare en rimlig princip att inte göra en uppdelning på anläggningsboendena efter etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det finns för närvarande fyra hbtq-certifierade anläggningsboenden i Sverige som drivs av ett privat omsorgsföretag, där det finns en särskild kompetens att möta hbtq-personer på ett bra sätt, liksom att hantera särskilda utmaningar hbtq-personer kan ha under boendetiden.

Regeringen beslutade den 5 november 2015 att tillsätta en utredning om översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I kommittédirektiven (dir. 2015:107) har regeringen anvisat att utredaren ska redovisa vilka konsekvenser utredningens förslag får för bland annat hbtq-personer.

Jag ser allvarligt på att det finns asylsökande som inte känner sig trygga under sin vistelse på anläggningsboenden och jag delar uppfattningen att i Sverige ska ingen behöva uppleva trakasserier och förföljelse.

Det ligger i Migrationsverkets uppdrag att vara uppmärksam på asylsökandes situation och utreda asylsökandes behov av stödinsatser. Migrationsverket har interna riktlinjer av vilka det bland annat framgår att hbtq-personer är en grupp som eventuellt kan vara i behov av särskilda insatser.

Den 8 oktober 2015 beslutade regeringen att avsätta medel till Sveriges Kommuner och Landsting för en studie som bland annat syftar till att motverka psykisk ohälsa och öka upptäckten av fysisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända. Resultatet av arbetet ska redovisas senast den 31 mars 2016. I den extra ändringsbudget för 2015 som överlämnats till riksdagen har regeringen föreslagit att 1,47 miljarder kronor tillförs landstingen för att hantera den rådande situationen. Detta är medel utöver de satsningar som regeringen har föreslagit i budgetpropositionen för 2016 i syfte att stärka hälso- och sjukvården.

Jag är medveten om att asylsökande hbtq-personer kan hamna i en utsatt situation och jag följer utvecklingen noga.

Stockholm den 16 december 2015

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-12-03)