Införande av "grön gräddfil" för näringslivet

Svar på skriftlig fråga 2007/08:405 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

Miljöminister Andreas Carlgren

den 18 december

Svar på fråga

2007/08:405 Införande av "grön gräddfil" för näringslivet

Miljöminister Andreas Carlgren

Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att företag som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder får en grön gräddfil i samband med tillståndsprövningen.

Naturligtvis är det särskilt angeläget att miljöprövningen är enkel för företag som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder. Frågan är dock inte helt okomplicerad eftersom det fortfarande kommer att behövas någon form av miljöbedömning för att kunna säkerställa att företagets planerade åtgärd verkligen innebär en förbättring för miljön. Miljöförbättrande åtgärder kan också ha andra konsekvenser som behöver bedömas i det större sammanhang som en miljöprövning syftar till.

Prövningsprocessen måste underlättas och effektiviseras för alla verksamhetsutövare. Inom regeringen pågår ett intensivt arbete med att förenkla och förtydliga miljölagstiftningen för att minska de svenska företagens administrativa kostnader. Regeringen har som mål att företagens administrativa kostnader ska minska med minst 25 procent till hösten 2010. Avsikten är att regelförenklingsarbetet ska leda till en märkbar förändring i företagens vardag.

Förfarandet vid ändring av miljöfarliga verksamheter har för inte så länge sedan förenklats genom att en ändring av en verksamhet inte behöver innebära ett krav på ny tillståndsprövning för verksamheten i sin helhet. När en verksamhetsutövare ansöker om tillstånd till en ändring av en verksamhet får tillståndet och tillståndsvillkoren begränsas till att endast avse den sökta ändringen. Reglerna ger förutsättningar för att angelägna och brådskande ändringar av en verksamhet inte riskerar att dra ut på tiden.

Det är möjligt att förenkla miljöprövningen ytterligare. Regeringen har därför tillsatt en utredning som inledningsvis ska se över instansordningen för prövningen av de största verksamheterna samt möjligheterna till en samordning av miljö- och fastighetsdomstolarna. Utredningen kommer även att omfatta frågor som rör samordning av bestämmelser om miljökonsekvensbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar, en enklare och mer enhetlig bedömning av vattenverksamheter och andra verksamheter samt förutsättningar för produktion av förnybar energi. Översynen bidrar till att effektivisera handläggningen både vid länsstyrelserna och vid domstolarna. Det är viktigt att handläggningstiderna verkligen blir kortare. Jag fortsätter att följa den frågan.

De åtgärder som är vidtagna och de som är under utredning innebär att regelförbättrande åtgärder införs i miljölagstiftningen för alla verksamhetsutövare. I arbetet att underlätta för miljöförbättrande företag har jag i grunden samma uppfattning som Lars Hjälmered men frågan är inte så enkel som uttrycket grön gräddfil ger intryck av. Även miljöförbättrande företag har inverkan på omgivande allmänna och enskilda intressen. De som påverkas måste få komma till tals. Miljöprövningen har en viktig funktion för rättssäkerheten. Det får inte glömmas bort när vi förenklar reglerna. Jag hoppas att de förenklingar som genomförs stimulerar företagen att miljöförbättra sina verksamheter.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-12-04 Anmäld: 2007-12-04 Svar anmält: 2007-12-18 Besvarad: 2007-12-18
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-12-04)