Hot mot hbt-personer och yttrandefriheten i Litauen

Svar på skriftlig fråga 2010/11:5

Statsrådet Birgitta Ohlsson

den 20 oktober

Svar på fråga

2010/11:5 Hot mot hbt-personer och yttrandefriheten i Litauen

Statsrådet Birgitta Ohlsson

Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att tydliggöra att de aktuella lagförslagen strider mot internationella konventioner och mot att alla i Litauen har rätt till full yttrandefrihet och opartisk information.

För det första skulle jag vilja säga att jag, liksom Hans Linde, är oroad över den utveckling vi ser på olika platser i Europa i dag när det gäller inskränkningar av hbt-personers rättigheter. Vi måste bevaka och stå upp emot dessa tendenser såväl i vår union som hemma i Sverige. Yttrandefrihet och principen om icke-diskriminering är hörnstenar i våra demokratiska samhällen. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. Homo- och bisexuellas samt transpersoners mänskliga rättigheter får inte kränkas. Europeiska unionen är och ska vara en vakthund för de mänskliga rättigheterna. Det är inte acceptabelt att en individs sexuella läggning eller könsidentitet ska utgöra grunden för någon typ av särbehandling eller diskriminering

Sverige har under många år varit drivande i frågor om hbt-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, inte minst i flera internationella forum, exempelvis FN, EU, OSSE och Europarådet. I år inträffade ett historiskt ögonblick när Europarådets medlemsländer enades om att anta en rekommendation om skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Sverige var pådrivande i processen såväl i framtagande av själva rekommendationen som i förhandlingarna för ett slutligt antagande.

Sverige har, vid ett antal tillfällen, antingen ensamt eller gemensamt med likasinnade länder gjort offentliga uttalanden eller uppvaktningar för att påtala diskriminering och kränkningar av hbt-personers rättigheter både i Europa men också i andra delar av världen. Sverige har reagerat emot lagförslag som skulle innebära diskriminering av hbt-personer och fördömt förföljelser av MR-försvarare aktiva inom hbt-frågor. Flera statsråd har deltagit i Prideparader i andra länder som ett uttryck för regeringens aktiva stöd för hbt-personers rättigheter.

Vår inställning är densamma beträffande Litauen som för andra länder där det förekommer risk för inskränkningar av hbt-personers rättigheter. Den svenska regeringen har i kontakter med företrädare för Litauen klargjort sin ståndpunkt att en lag som kriminaliserar främjande av homosexualitet på offentlig plats innebär en kränkning av grundläggande rättigheter som yttrandefrihet och varje människas lika värde. Jag har personligen besökt Litauen tre gånger under min tid som statsråd. Vid dessa tre tillfällen har jag framfört den svenska regeringens ståndpunkt och manifesterat mitt stöd för hbt-personer i Litauen.

Mitt engagemang i denna fråga fortsätter och vi kommer att följa utvecklingen i Europa i stort och i Litauen i synnerhet den närmaste tiden. Jag hoppas och tror att de förslag som finns inte kommer att förverkligas.

Händelser

Inlämnad: 2010-10-13 Anmäld: 2010-10-19 Besvarad: 2010-10-20 Svar anmält: 2010-10-21
Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-10-13)