Hanteringen av asylärenden från Finland

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1909 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/07150/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1909 av Markus Wiechel (SD) Hantering av asylärenden från Finland

Markus Wiechel har frågat mig hur jag hanterar utvecklingen med migranter som kommer från Finland och om jag avser verka för några generella åtgärder för att säkerställa en snabb handläggning av dessa ärenden.

Enligt asylrätten är Sverige skyldig att ta emot en ansökan om asyl från någon som befinner sig inom landets gränser. Om det visar sig att personen dessförinnan sökt asyl i en stat som omfattas av Dublinförordningen, görs en prövning i enlighet med den förordningen.

Dublinförordningen reglerar vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan. Huvudregeln är att den sökande ska söka asyl i den första inresemedlemsstaten.

Den faktiska handläggningstiden i Dublinärenden varierar och beror bland annat på hur snabbt Migrationsverket kan få svar. Enligt Migrationsverket fungerar samarbetet med finska myndigheter väl och generellt brukar hanteringen av Dublinärenden mot Finland gå snabbt.

En asylsökandes rätt till boende och ekonomiskt stöd är lagstadgat. För att underlätta handläggning ordnar Migrationsverket i vissa fall transport, till exempel för att de sökande ska kunna ta sig till utredningar eller till boenden.

Jag ser för närvarande inte någon anledning att vidta ytterligare åtgärder i frågan, men avser fortsätta följa utvecklingen.

Stockholm den 19 september 2017

Heléne Fritzon

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-09-07)