Handledartäthet inom arbetsmarknadspolitiska program

Svar på skriftlig fråga 2011/12:326 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 1 februari

Svar på fråga

2011/12:326 Handledartäthet inom arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

Lars Mejern Larsson har frågat mig vilken handledartäthet jag anser bör gälla och hur jag avser att säkerställa att så blir fallet.

Regeringen satsar i budgetpropositionen för 2012 över 8 miljarder kronor de närmaste åren på en förstärkt arbetsmarknadspolitik i form av exempelvis mer arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning och fler arbetsförmedlare. Fler arbetsförmedlare både i jobb- och utvecklingsgarantins inledande delar och i sysselsättningsfasen leder bland annat till fler arbetsgivarkontakter. När det gäller exempelvis arbetspraktik är arbetsgivarkontakterna mycket viktiga, då en arbetspraktik kan stärka individens möjligheter att få ett arbete.

Det är viktigt att poängtera att det är Arbetsförmedlingen som anvisar en person till en arbetspraktik eller till en sysselsättning hos en anordnare i sysselsättningsfasen. Arbetsförmedlingen har ett viktigt uppdrag att säkerställa kvalitet i åtgärden samt att kontinuerligt följa den arbetssökande. Arbetsförmedlingen ska dessutom kontakta fackliga organisationer för samråd eller yttrande inför beslut om åtgärd.

Det ekonomiska stöd om 225 kronor per anvisningsdag och deltagare som lämnas till den som anordnar sysselsättning i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas ska bland annat täcka anordnarens kostnader för handledning, arbetskläder och arbets- och skyddsutrustning.

Arbetsförmedlingen tecknar en överenskommelse med anordnaren av platser i sysselsättningsfasen och det är anordnaren som ska säkerställa att arbetsmiljökraven är uppfyllda på arbetsplatsen. Det är Arbetsförmedlingens uppgift och skyldighet både att vidta nödvändiga kvalitetskontroller innan en deltagare placeras hos en anordnare av platser i sysselsättningsfasen och att följa upp de anordnare som tar emot deltagare. I överenskommelsen ska framgå hur handledningen ska utformas av anordnaren. Om det framkommer att en anordnare inte håller överenskommelsen ska Arbetsförmedlingen påpeka detta. Om inte anordnaren ändrar verksamheten enligt den överenskommelse som tecknats kan Arbetsförmedlingen avbryta samarbetet. Regeringen är mycket tydlig i budgetpropositionen för 2012 att Arbetsförmedlingen ska fortsätta sitt viktiga kontrollarbete av anordnare för att insatsen inte ska missbrukas av oseriösa arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen ska också, enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, ansvara för att deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas får fortsatt stöd hos en arbetsförmedlare.

Mot bakgrund av ovanstående avser jag inte att i dagsläget vidta några ytterligare åtgärder på området.

Händelser

Inlämnad: 2012-01-26 Anmäld: 2012-01-26 Besvarad: 2012-02-01 Svar anmält: 2012-02-01
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-01-26)