Guinea-Bissau

Svar på skriftlig fråga 1998/99:416 besvarad av

Svar på fråga 1998/99:416 om Guinea-Bissau
    Utrikesminister Anna Lindh

den 11 mars

 

Marianne Andersson har frågat mig om jag är beredd att ompröva beslutet om nedläggning av ambassaden i Guinea-Bissau.

Ett skäl till regeringens beslut att lägga ned den svenska ambassaden i Guinea-Bissau har, som Marianne Andersson noterar, sin bakgrund i att de positiva resultaten av utvecklingssamarbetet genom åren varit begränsade. Förändringarna av det kommande biståndssamarbetet och behovet för Sverige att göra omprioriteringar i sin utrikesrepresentation i Afrika har tvingat fram beslutet att stänga ambassaden i Bissau. Den nya inriktningen på utvecklingssamarbetet och den förändrade och mer positiva ekonomiska politik som Guinea-Bissau var på väg att föra före konfliktutbrottet motiverar en annan och mindre fältresurskrävande närvaro.

Vår strävan är att finna former som gör det möjligt för oss att fortsätta ett nära och gott samarbete mellan Sverige och Guinea-Bissau. Guinea-Bissau förblir ett av Sveriges programländer, något som understryker den svenska regeringens vilja att fortsätta utvecklingssamarbetet.

Den nya situation som uppstått i samband med konfliktutbrottet den 7 juni 1998 ledde till att Sida den 21 december inkom med ett reviderat förslag till riktlinjer för utvecklingssamarbetet, enligt vilka föreslås att biståndet under en övergångsperiod (1999-2000) koncentreras till fredsfrämjande insatser, återuppbyggnad samt demokrati och mänskliga rättigheter. Regeringen instämde i Sidas förslag och fattade beslut om de nya riktlinjerna den 28 januari i år. Jag vill också tillägga att Sverige för närvarande arbetar mycket aktivt i såväl EU-kretsen som FN för att främja en demokratisk process i Guinea-Bissau.

Beslutet att stänga ambassaden i Guinea-Bissau måste ses i ljuset av att Sverige eftersträvar en starkare närvaro i Västafrika och ett närmare samarbete med flera länder i regionen. Regeringen avser att vara mer närvarande i regionen än tidigare, något som bl.a. motiveras av EU-medlemskapet. Denna målsättning uttrycktes i regeringens Afrikaskrivelse (1997/98:122). Som ett led i denna ambition kommer Sverige i början av år 2000 att öppna en ny ambassad i Dakar, Senegal. Ambassaden kommer att ha en bred regional inriktning och Guinea-Bissau kommer att ingå som en viktig del i ambassadens bevakningsansvar. Det nya samarbetet mellan Sverige och Guinea-Bissau kommer att utformas så att det kan administreras från den nyöppnade ambassaden i Dakar.

Mot bakgrund av ovanstående är regeringen inte beredd att ompröva beslutet om nedläggning av ambassaden i Guinea-Bissau.

 

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-03-03)