Från- och tillval i hyresrätt

Svar på skriftlig fråga 2015/16:339

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/08959/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:339 av Caroline Szyber (KD) Från- och tillval i hyresrätt

Caroline Szyber har frågat mig om jag i närtid tänker verka för att lämna en proposition till riksdagen som ger från- och tillval i hyresrätt.

Regeringen vidtar flera åtgärder för att utveckla hyresrätten och slå vakt om dess fördelar för svensk ekonomi och människorna som lever i den. Det handlar om åtgärder både för att öka byggandet och för att göra befintliga bostäder bättre. Detta är fundamentalt för att ge bostadssökande en reell valfrihet mellan olika former av boende.

Ett exempel är det investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande på 3,2 miljarder per år som presenterades tidigare i år. Ett annat är stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer i områden med socioekonomiska utmaningar. Dessa åtgärder ökar investeringar i hyresrätter samtidigt som hyrorna kan hållas nere. Regeringen har under sommaren också gett en utredare i uppdrag att ta ställning till bl.a. hur hyresgästernas ställning kan stärkas.

Hyresgästens valfrihet och inflytande över den egna bostaden är en viktig faktor för att göra hyresbostäder attraktiva. Tillval och frånval kan vara ett bra sätt att ge hyresgäster ett sådant inflytande så länge balansen mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen är lämplig. Många hyresgäster erbjuds i dag tillval eller frånval. Det är positivt och kan utvecklas så att fler hyresgäster får en större valfrihet.

Kärnan i den förra regeringens förslag är att ett avtalat tillägg för ett tillval i princip inte ska kunna ändras av hyresnämnden. En så strikt regel för dessa fall kan leda till problem. En nackdel som tas upp i lagrådsremissen är att hyresvärdar i städer med bostadsbrist kan få ett intresse av att erbjuda lägenheter med höga tillägg. I lagrådsremissen konstateras att detta kan medföra risker som dagens hyressättningssystem avser att motverka.

Det är riktigt att viktiga remissinstanser var positiva till förslaget. Det är samtidigt så att flera remissinstanser, t.ex. landets hyresnämnder, pekade på att förslaget skulle orsaka tillämpningsproblem.

Stockholm den 25 november 2015

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-11-18)