FN:s tilläggsprotokoll till barnkonventionen

Svar på skriftlig fråga 2011/12:295

Statsrådet Maria Larsson

den 25 januari

Svar på fråga

2011/12:295 FN:s tilläggsprotokoll till barnkonventionen

Statsrådet Maria Larsson

Carina Hägg har frågat mig om jag avser att skyndsamt ta initiativ för att Sverige ska ratificera barnkonventionens tilläggsprotokoll om barns klagorätt.

Sverige har bidragit i arbetet med att ta fram utkastet till det nya tilläggsprotokollet (A/66/138 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure) som antogs av FN:s generalförsamling den 19 december 2011. FN:s generalsekreterare kommer under våren 2012 att besluta om en ceremoni för signering av tilläggsprotokollet.

Enligt det nya tilläggsprotokollet får kommittén för barnets rättigheter (barnrättskommittén) möjligheten att ta emot individuella framställningar som kan göras av eller på uppdrag av ett eller flera barn och granska staternas efterlevnad av barnkonventionen i det enskilda fallet. Barnrättskommittén får dessutom initiera och driva egna undersökningar som föranletts av tillförlitlig information om systematiska och allvarliga kränkningar av rättigheterna i konventionen. Staterna kan dock i samband med ratificeringen för egen del exkludera denna granskningsmöjlighet(opt-out-klausul). Kommittén kan också ta emot framställningar konventionsstaterna emellan. Även här aktualiseras staternas möjlighet att använda sig av en liknande opt-out-klausul.

Innan Sverige ratificerar ett internationellt instrument är det regeringens uppgift att analysera konsekvenserna för den svenska lagstiftningen och dess tillämpning. Det är viktigt att identifiera eventuella ändringar i lagstiftningen eller andra åtgärder som är nödvändiga att vidta för att kunna leva upp till de nya åtagandena.

Händelser

Inlämnad: 2012-01-13 Anmäld: 2012-01-16 Besvarad: 2012-01-25 Svar anmält: 2012-01-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-01-13)