Flyktingavtal med Libyen

Svar på skriftlig fråga 2016/17:758

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:758 av Christina Höj Larsen (V) Flyktingavtal med Libyen

Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser stå fast vid bedömningen att det inte är aktuellt att en migrationsöverenskommelse liknande EU-Turkiet-modellen ingås mellan EU och Libyen och verka för att vidarebosättningsförordningen inte innehåller referenser till Turkietavtalet.

Situationen i Libyen är idag mycket allvarlig. Internationella migrationsorganisationen (IOM) uppskattar att det finns 700 000 – 1 miljon flyktingar och migranter i Libyen för närvarande. IOM uppger att 181 436 flyktingar och migranter anlände till Italien över den centrala Medelhavsrutten under 2016 och att 4 576 miste livet på Medelhavet. Därmed var 2016 enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) det dödligaste året någonsin på Medelhavet.

Givet rådande situation i Libyen välkomnar Sverige, i den mån insatser kan genomföras och absorberas på marken, ett fördjupat samarbete på migrationsområdet med Libyen, i syfte att rädda liv och förhindra människosmuggling. Detta ska ske i full överensstämmelse med folkrätten inklusive mänskliga rättigheter och internationell flyktingrätt. Ett sådant samarbete måste innehålla flera sammanhängande komponenter.

För det första behövs intensifierade insatser för att bekämpa grundorsaker till att människor flyr från sina hemländer, för att på så vis minska inflödet av ofrivillig migration till Libyen. För det andra måste alla åtgärder som genomförs vara förenliga med folkrätten och mänskliga rättigheter. De insatser som görs i Libyen måste också beakta den sköra politiska process som pågår där. För det tredje ska UNHCR och IOM delta i arbetet. Det gäller både för aktiviteter längs den centrala Medelhavsrutten och förebyggande insatser längs olika migrantrutter.

Fördjupat samarbete och fortsatt arbete för att bekämpa orsakerna till att människor flyr och för att stoppa den livsfarliga människosmugglingen över Medelhavet är det effektivaste sättet på vilket Sverige och EU kan bidra till att rädda liv och få till stånd en förbättrad situation på marken och för de människor som dagligen far illa.

Vad gäller utformandet av ett fördjupat samarbete med Libyen och huruvida detta bör efterlikna uttalandet mellan EU och Turkiet bör det framhållas att det föreligger betydande skillnader mellan Turkiet och Libyen. Samarbeten på migrationsområdet bör utformas på ett sätt som är relevant och lyhört i förhållande till den enskilda kontexten. Givet den svåra situationen i landet är det således inte nu aktuellt att ingå ett fördjupat samarbete liknande avtalet mellan EU och Turkiet på migrationsområdet i Libyen.

På det informella Europeiska Rådet den 3 februari antog regeringscheferna den s.k. Malta- deklarationen avseende de yttre aspekterna av migration. I deklarationen listas ett antal prioriterade ansträngningar för att stödja migrationshantering i Libyen och EU välkomnar därtill den överenskommelse som nyligen tecknades mellan Italien och Libyen gällande samarbeten på migrationsområdet.

Vad gäller kommissionens förslag till vidarebosättningsförordning är regeringen positiv till ett EU-gemensamt vidarebosättningssystem som syftar till att öka medlemsstaternas deltagande i arbetet och som kan bidra till att öka antalet vidarebosättningsplatser i EU. UNHCR och IOM har centrala roller vid genomförandet.

Förslaget är ett av flera lagstiftningsförslag som ingår i reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet som kommissionen presenterade 2016. Det syftar till att erbjuda säkra och lagliga vägar in i EU för skyddsbehövande. Samtidigt är målsättningen att EU bättre ska kunna bidra till globala vidarebosättningsinsatser och minska trycket på de länder som tagit emot ett stort antal flyktingar. Kommissionen informerar i de inledande bestämmelserna om att förslaget bl.a. bygger på erfarenheter av befintliga vidarebosättningsinitiativ inom EU:s ram, liksom medlemsstaternas befintliga vidarebosättningsprogram, i synnerhet från genomförandet av vidarebosättningsprogrammet från Turkiet. Förslaget innebär en mer sammanhållen handläggningsprocess kring vidarebosättning och en mer sammanhållen ansats gentemot de stora värdländerna. Förhandlingar pågår i rådet.

Stockholm den 8 februari 2017

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-01-31)