Fler utbildningsplatser på rektorsutbildning

Svar på skriftlig fråga 2008/09:80

Utbildningsminister Jan Björklund

den 22 oktober

Svar på fråga

2008/09:80 Fler utbildningsplatser på rektorsutbildning

Utbildningsminister Jan Björklund

Mats Gerdau har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få till stånd fler utbildningsplatser på rektorsutbildningen 2008.

I april 2008 gav regeringen Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att utforma måldokument för, dimensionera och upphandla en ny befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion. Befattningsutbildningen reglerades en tid därefter i förordning i syfte att tydliggöra och garantera utbildningens innehåll, omfattning och kvalitetsnivå. Utbildningen skulle starta hösten 2008. 

Nu kan konstateras att ett antal av de lärosäten som inte valts ut för att få anordna utbildningen har överklagat Myndigheten för skolutvecklings beslut när det gäller upphandlingen och också fått bifall i länsrätten i Stockholms län. Länsrättens dom har ännu inte vunnit laga kraft. Statens skolverk, som numera ansvarar för uppdraget, kommer enligt uppgift att överklaga domen. Det pågår således en rättsprocess som innebär att utbildningen inte kan starta vid den tidpunkt som regeringen avsett. Processen måste få ha sin gång och denna ska regeringen självfallet inte påverka.

Sammanfattningsvis delar jag Mats Gerdaus uppfattning om vikten av att den nya befattningsutbildningen kommer till stånd så fort som möjligt. Jag måste dock avvakta resultatet av den pågående rättsprocessen.

Händelser

Inlämnad: 2008-10-13 Anmäld: 2008-10-14 Besvarad: 2008-10-22 Svar anmält: 2008-10-22
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-10-13)