Cigarettpaketen och yttrandefriheten

Svar på skriftlig fråga 2014/15:252

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister

Dnr S2015/1387/FST

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:252 av Maria Abrahamsson (M) Cigarettpaketen och yttrandefriheten

Maria Abrahamsson har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om han och regeringen har övergett den svenska förhandlingslinjen i EU och nu är beredda att utmana de principer som vår svenska tryckfrihetslagstiftning bygger på.

Frågan har överlämnats till mig.

Frågan har sin grund i de av regeringen nyligen beslutade tilläggsdirektiven till Utredningen om genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv. Regeringen vill med dessa direktiv bland annat utreda möjligheten att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige. Anledningen är att det är en åtgärd som kan bidra till att minska tobaksbruket och förhindra att ungdomar börjar använda tobak.

Som Maria Abrahamsson påpekar måste överväganden även göras i förhållande till svensk grundlag. Utredaren ska därför särskilt analysera och bedöma hur ett krav på neutrala tobaksförpackningar för tobaksprodukter förhåller sig till grundlagarna. Det ingår inte i utredningens uppdrag att lämna förslag till grundlagsändringar. Om utredningen bedömer att det finns skäl att införa neutrala tobaksförpackningar men samtidigt gör bedömningen att ett sådant förslag kommer i konflikt med grundlag, ska detta anmälas till regeringen. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 2016.

Stockholm den 3 mars 2015

Gabriel Wikström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-02-20)