bidragsrätter

Svar på skriftlig fråga 1997/98:535

, ()
Svar på fråga 1997/98:535 om bidragsrätter
    Jordbruksminister Annika Åhnberg

Jan-Olof Franzén har frågat om jag är beredd att vidta några åtgärder med anledning av att Statens jordbruksverk dragit in en lantbrukares outnyttjade bidragsrätter för am- och dikor.

För att erhålla djurbidrag enligt EU:s regler krävs att lantbrukaren ansöker om bidrag. Bidrag kan sökas enbart för de djur som lantbrukaren har bidragsrätter för. Antalet bidragsrätter är begränsade på individuell lantbrukarnivå. Länsstyrelserna tar emot bidragsansökningarna.

De bidragsrätter som producenten inte själv kan utnyttja får säljas eller hyras ut. När lantbrukaren inte har utnyttjat (dvs. sålt, hyrt ut eller själv sökt bidrag för) minst 90 % av sina rätter under vart och ett av åren 1997 och 1998 skall de rätter som inte utnyttjats dras in till en nationell reserv.

Jordbruksverket kan enligt EU:s regler i välgrundade undantagsfall låta lantbrukaren behålla sina rätter, trots att han inte utnyttjat dem.

För bidragsåret 1997 skickade Jordbruksverket ut informationsbroschyrer om am- och dikobidrag i slutet av april 1997. Särskild information om överlåtelse av bidragsrätter skickades ut i februari 1997. Fram till den 30 april kunde producenterna sälja, köpa eller hyra ut rätter. Ansökningsperioden år 1997 sträckte sig från den 1 maj till den 15 september. Därefter hade brukarna, enligt EU:s regler, ytterligare 25 dagar på sig att lämna in ansökningar och få bidrag, dock med viss reduktion av beloppet. Den 22 augusti annonserade Jordbruksverket om en påminnelse om sista ansökningsdag i tidningarna Land och ATL.

Som minister kan jag tyvärr inte lägga mig i Jordbruksverkets handläggning av detta enskilda ärende. Kommissionen har i ett s.k. tolkningsmeddelande anfört att medlemsstaten skulle kunna meddela producenten sin avsikt att dra in bidragsrätterna och på så sätt ge producenten rimlig tid att agera. Jag utgår från att Jordbruksverket ser över sina informationsrutiner för att så långt det är möjligt förhindra att de som önskar komma i fråga för stöd riskerar att glömma att lämna in sin ansökan.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1998-03-09)