Bekämpningsmedel och död hos pollinerare

Svar på skriftlig fråga 2012/13:161

Miljöminister Lena Ek

den 11 december

Svar på fråga

2012/13:161 Bekämpningsmedel och död hos pollinerare

Miljöminister Lena Ek

Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka för att införa förbud i Sverige och inom EU för införsel och användning av betning med neonikotinoider.

Jag är i likhet med Jens Holm bekymrad över användningen av neonikotinoider för betning av utsäde. Sverige tillhör de länder i Europa som har de mest långtgående begränsningarna för neonikotinoider. Sverige har sedan tidigare inte godkänt växtskyddsmedel innehållande klotianidin och tiametoxam, som tillhör denna grupp, mot bakgrund av risken för bin och andra pollinerare samt fipronil som har samma verkningsmekanism som dessa ämnen.

I november 2011 godkändes åter tiametoxam, som utgörs av en neonikotinoid, för betning av sockerbetsfrön i Sverige efter en ansökan om ett så kallat ömsesidigt erkännande utifrån ett godkännande meddelat i Finland. I Sverige finns även godkända produkter som innehåller ämnena acetamiprid och tiakloprid som används för besprutning i oljeväxter och frukt. Dessa två ämnen har dock flera tiopotenser lägre akut giftighet för bin än de övriga i gruppen.

I två studier publicerade i tidningen Science den 30 mars 2012 har det presenterats resultat som visar att ämnena tiametoxam och imidakloprid har så kallade subletala effekter på bin och humlor. Dessa visade på mycket kraftig reduktion av antal drottningar (humlor) och sämre överlevnad på grund av försämrad förmåga att orientera sig i fält och hitta tillbaks till kupan (honungsbin). Kommissionen (DG Sanco) har därefter gett den ansvariga europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i uppdrag att utifrån tillgänglig information bedöma riskerna för bin av den användning av neonikotinoider och fipronil som i dag sker inom Europa. Efsa ska bli klar med sin bedömning i december i år.

Det är nu flera länder som, i likhet med Sverige, har beslutat att inte tillåta växtskyddsmedel innehållande vissa neonikotinoider. Ett av dessa är Frankrike. De har mot bakgrund av de nya vetenskapliga rapporterna och av försiktighetsskäl beslutat återkalla tiametoxam för betning av rapsutsäde. Samtidigt har de infört ett ensidigt förbud för all införsel i landet av rapsutsäde betat med samma ämne.

I Sverige är det Kemikalieinspektionen som beslutar, i enlighet med det EU-gemensamma regelverket, om växtskyddsmedel ska få godkännas för användning. Resultaten av de nya studierna bekräftar de farhågor Sverige sedan tidigare har haft när det gäller riskerna med användningen av dessa medel. Det som försvårar en restriktiv hållning är att betat utsäde inte regleras på samma sätt som växtskyddsmedel inom EU. Betat utsäde kan fritt föras in till EU-medlemsstater även om en medlemsstat förbjudit användning av ett visst växtskyddsmedel för betning. I Sverige har exempelvis beslut om att inte godkänna användning av växtskyddsmedel som innehåller klotianidin lett fram till att en mycket stor del av det svenska oljeväxtutsädet i dag exporteras till Tyskland för betning med klotianidin för att sedan åter införas i Sverige för sådd. Sverige har för kommissionen pekat på vikten av att vidta gemensamma åtgärder inom EU inte minst mot bakgrund av handeln mellan länder med behandlat utsäde.

Kommissionen väntar nu in Efsas utvärdering som ska presenteras i slutet av december. De kommer då att se över behovet av gemensamma åtgärder inom EU, såsom eventuella förbud eller begränsningar, för de ämnen som i dag är godkända inom EU. För svensk del kan detta leda till att villkoren för de produkter som nu är godkända i landet behöver ändras. Jag kommer att noggrant följa denna angelägna fråga. Vid kommande miljörådsmöte i december kommer jag att bilateralt ta upp frågan med miljökommissionär Janez Potocnik.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-29 Anmäld: 2012-11-29 Svar anmält: 2012-12-11 Besvarad: 2012-12-11
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-11-29)