Barns övergång från förskola till förskoleklass samt särskolan

Svar på skriftlig fråga 2018/19:348 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)


U2019/00928/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:348 av Roger Haddad (L)
Barns övergång från förskola till förskoleklass samt särskolan

Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att även barn som ska börja i särskolan kan tillförsäkras plats i förberedelseklass efter förskolan och innan särskolan.

I enlighet med regeringens förslag i propositionen Skolstart vid sex års ålder (prop. 2017/18:9) har riksdagen beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklassen. Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan, om inte barnet ska tas emot i grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.

Barn som tillhör grundsärskolans målgrupp har i dag möjlighet att följa sina jämnåriga från förskolan till en förskoleklass för att sedan fortsätta i grundsärskolan. Grundsärskolans målgrupp är dock mycket heterogen och även om det för majoriteten inte är något problem med detta upplägg så kan sådana byten vara komplicerade för vissa barn med t.ex. en svår utvecklings-störning. Därför finns det en möjlighet för dessa barn att börja i årskurs 1 i grundsärskolan redan som sexåring och därmed hoppa över förskoleklassen, om barnet bedöms ha förutsättningar för det. Det finns också en möjlighet att gå direkt från förskolan till grundsärskolan vid sju års ålder om barnet har beviljats uppskjuten skolplikt. Dessa möjligheter förutsätter dock att barnets vårdnadshavare begär det (7 kap. 11 a och b §§ skollagen).

Det är givetvis viktigt att övergången mellan de olika verksamheterna blir så smidig som möjligt för varje barn. Sedan 1 juli 2016 framgår det i läroplanen för grundsärskolan att förskoleklassen och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och inför övergångar skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Enligt läroplanens riktlinjer ska läraren ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i förskoleklassen och skolan och vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Det är självklart att alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass, eller om det är mer lämpligt få börja direkt i årskurs 1 i grundsärskolan. Det är hemkommunens skyldighet att se till att förskoleklass inom ordinarie verksamhet erbjuds även till barn som tillhör grundsärskolans målgrupp (9 kap. 12 § skollagen). Alla barn har rätt till en fungerande utbildning oavsett funktionsförmåga.

Stockholm den 13 mars 2019

Anna Ekström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-04)