Axelbelastning på drivaxel för EU-dragare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:180 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2019/00561/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:180 av Thomas Morell (SD)
Axelbelastning på drivaxel för EU-dragare

Thomas Morell har frågat mig om jag avser att ändra svensk lagtext i likhet med rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen.

Det har under senaste åren uppmärksammats problem med lastbilsekipage med dragbilar med kort axelavstånd. Det korta axelavståndet försämrar longitudinell stabilitet och kan orsaka framkomlighetsproblem vintertid.

Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för Sverige men det är en fråga som vi själva inte fullt ut förfogar över eftersom bland annat dimensioner för vägfordon regleras på EU-nivå. Därför har jag tagit upp frågan med Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, för att uppmärksamma henne och kommissionen på de bekymmer som EU-trailers ser ut att skapa på svenska vägar.

Regeringen uppdrog den 30 augusti 2018 åt Transportstyrelsen att utreda säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar. I uppdraget ingår att vid behov föreslå regelförändringar som bedöms vara effektiva för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Regeringen beslutade dessutom samma dag om krav på vinterdäck för samtliga axlar och släpvagnar. De nya kraven träder ikraft inför vintersäsongen 2019/20.

Stockholm den 15 februari 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-07)