Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1483 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/03612/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1483 av Pål Jonson (M)
Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar

Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att minska det stora antalet bränder utmed banvallarna i Sverige.

Situationen har den senaste tiden varit extra besvärlig till följd av det torra vädret. Det är bekymmersamt att bränder uppstår till följd av tågtrafik. Det orsakar samhället stora kostnader och avbrott i trafiken. Det är därför angeläget att järnvägens aktörer vidtar åtgärder för att förebygga brandrisken.

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare är ansvariga för att järnvägstrafik bedrivs på ett trafiksäkert sätt. Järnvägsföretagen har därmed ett ansvar för att fordonen de använder ges ett tillräckligt underhåll. Det innefattar bland annat att säkerställa att bromsar underhålls löpande och att de fungerar som avsett. Det statligt ägda tågbolaget Green Cargo AB har inlett en intern utredning till följd av att det finns misstankar om att deras tåg kan ha orsakat brand i anslutning till en banvall. Bolaget har nu också vidtagit extra försiktighetsåtgärder och tagit delar av vagnflottan ur trafik tillfälligt.

Trafikverket, i egenskap av infrastrukturförvaltare av den statliga järnvägen, har ett ansvar för att underhålla järnvägen så att brandrisken minimeras. Det handlar bland annat om att bekämpa växtlighet i banvallar och ta bort brännbart material i anslutning till spåren.

Regeringen har nu fattat beslut om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. Regeringen satsar över 100 miljarder kronor mer än den förra regeringen i den nya planen. Nu gör vi den största järnvägssatsningen i modern tid. Sverige ska ha ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet. Anslaget till järnvägsunderhåll ökas nu med 47 procent jämfört med föregående plan 2014–2025. Det kommer att ge goda förutsättningar för att kunna ta tag i många år av underinvesteringar i järnvägen vilket har bidragit till de störningar som förkommer. Det är ett omfattande arbete som behöver göras och det kommer att ta tid. Åtgärderna kommer att leda till en robustare och punktligare järnväg. Det är även viktigt att Trafikverket vidtar åtgärder för att minimera risker för bränder i anslutning till banvallar och angränsande skogar när järnvägen nu renoveras i en allt större omfattning.

Stockholm den 20 juni 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-06-12)