Assisterad befruktning för ensamstående

Svar på skriftlig fråga 2014/15:57

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister

Dnr Ju2014/6829/Statssekr

Justitiedepartementet

Justitieministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:57 av Barbro Westerholm (FP) Assisterad befruktning för ensamstående

Barbro Westerholm har frågat mig vid vilken tidpunkt regeringen avser att lämna en proposition om assisterad befruktning för ensamstående och när lagstiftningen är tänkt att träda i kraft.

Våren 2012 beslutade riksdagen att tillkännage att regeringen skyndsamt ska återkomma med lagförslag som innebär att ensamstående kvinnor ges rätt till assisterad befruktning på samma sätt som olikkönade och samkönade par redan har enligt gällande rätt. I juni 2013 beslutade den tidigare regeringen kommittédirektiv om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (dir. 2013:70). Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet, lämnade i maj 2014 delbetänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29). I delbetänkandet föreslås att det ska bli möjligt för ensamstående kvinnor att genomgå insemination och befruktning utanför kroppen (IVF-behandling) inom svensk hälso- och sjukvård. Delbetänkandet skickades ut på remiss före sommaren. Remisstiden gick ut den 3 oktober 2014.

Frågan om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor är prioriterad för regeringen. Jag delar Barbro Westerholms uppfattning att det är önskvärt med ett så snart ikraftträdande som möjligt och avser därför att återkomma med en proposition före sommaren 2015.

Stockholm den 18 november 2014

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-11-10)