Ändringar i EU:s vapendirektiv

Svar på skriftlig fråga 2015/16:291 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr 2015/08587

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:291 av Sten Bergheden (M) Ändringar i EU:s vapendirektiv

Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att Sveriges sport- och tävlingsskyttar inte ska bli drabbade av detta eventuella nya direktiv som äventyrar stora delar av den svenska skytteverksamheten.

Vapendirektivet, som trädde i kraft den 1 januari 1993, innehåller bestämmelser om en delvis harmonisering av lagstiftningen om skjutvapen och om förutsättningar för förflyttning av vapen inom EU. Vapendirektivet berör inte medlemsstaternas rätt att vidta åtgärder mot illegal vapenhandel. Inte heller berörs deras rätt att utfärda nationella bestämmelser om tillstånd att inneha vapen eller om jakt och tävling med vapen.

Kommissionen har aviserat att vapendirektivet ska bli föremål för revidering, och Sverige har inom ramen för EU-arbetet uppmanat kommissionen att så snart som möjligt påbörja detta. Arbetet har dock ännu inte kommit igång, så det finns därför inga konkreta förslag att ta ställning till.

I arbetet med att revidera vapendirektivet kommer jag att verka för att de ändringar som föreslås inte ska vara onödigt betungande för den svenska skytteverksamheten.

Stockholm den 18 november 2015

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-11-10)