åldersgräns på pornografiska tidningar

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:491 besvarad av

den 9 februari

Svar på fråga 1999/2000:491 om åldersgräns på pornografiska tidningar

Statsrådet Britta Lejon

Amanda Agestav har frågat justitieministern om hon är beredd att verka för en åldersgräns för köp av pornografiska tidningar.

Frågan har överlämnats till mig.

Frågan om en åldersgräns för köp av pornografiska tidningar har behandlats i riksdagen vid olika tillfällen på senare tid. Exempelvis avstyrkte konstitutionsutskottet en motion om en sådan åldersgräns i betänkandet 1997/98:KU19 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden @ barnpornografifrågan m.m. Utskottet hänvisade till den lagstiftning som förbjuder olaga våldsskildring och var inte berett att föreslå ytterligare lagstiftningsåtgärder på området (s. 53). Enligt brottsbalken kan den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring dömas för olaga våldsskildring (16 kap. 10 b §). Begås gärningen genom tryckta skrifter ska gärningen anses som ett tryckfrihetsbrott (7 kap. 4 § 13 tryckfrihetsförordningen).

Samma fråga behandlades därefter av utskottet i betänkandet 1998/99:KU22 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor. Utskottet hänvisade till det förra betänkandet och tillade att man anser det viktigt att samhället på olika sätt försöker motverka pornografi, men att detta inte i första hand ska ske genom lagstiftning. Opinionsbildningens betydelse framhölls särskilt. Inte enbart TV, radio och tidningar utan även politiska partier, föreningar, offentliga personer och privatpersoner har, anförde utskottet, en viktig roll när det gäller att motverka pornografi i alla dess former. På sikt kan detta skapa värdefulla attitydförändringar (s. 27).

Utvecklingen på informationsteknikens område går mycket fort. Pornografiska skildringar kan därför spridas, inte bara genom tidningar, utan genom en rad andra kanaler, inte minst TV och Internet. Genom den nyss nämnda lagstiftningen om olaga våldsskildring är de grövsta formerna av pornografiska bilder kriminaliserade, även när de publiceras i tidningar och andra tryckta skrifter. Bortsett från denna form av nödvändig kriminalisering anser jag emellertid att det inte i första hand är påkallat med lagstiftning utan med opinionsbildning och utbildningsinsatser. För närvarande är jag inte beredd att verka för en åldersgräns för köp av pornografiska tidningar.

Händelser

Inlämnad: 2000-02-02 Anmäld: 2000-02-08 Besvarad: 2000-02-09
Skriftlig fråga (Inlämnad 2000-02-02)