Åldersbestämning av ensamkommande minderåriga asylsökande

Svar på skriftlig fråga 2011/12:515 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

Statsrådet Tobias Billström

den 18 april

Svar på fråga

2011/12:515 Åldersbestämning av ensamkommande minderåriga asylsökande

Statsrådet Tobias Billström

Björn Söder har frågat mig om hur snart jag är beredd att ändra reglerna för åldersbestämning samt om och när jag är beredd att harmonisera Sveriges övriga regler med de nordiska grannländerna i fråga om invandrings- och flyktingpolitiken.

Den asylsökande har bevisbördan för att göra sin identitet, inklusive ålder, sannolik. Om den sökande saknar identitetshandlingar och gör gällande att han eller hon är under 18 år, ska Migrationsverket göra en bedömning av identitet och ålder. Bedömningen görs på grundval av sökandens egna uppgifter, iakttagelser av honom eller henne och uppgifter från annat håll, till exempel sociala myndigheter.

Åldersbedömningar görs om den uppgivna åldern är ifrågasatt. Migrationsverket ska enligt en bestämmelse i utlänningsförordningen informera ett ensamkommande asylsökande barn om möjligheten att genomgå en läkarundersökning för att fastställa åldern. Efter en medicinsk bedömning görs en sammantagen bedömning. Det bör påpekas att det inte finns någon metod som kan fastställa exakt ålder. I tveksamma fall, när den asylsökande har gjort vad han eller hon har kunnat för att klarlägga identitet och ålder, ska han eller hon ges tvivelsmålets fördel. Migrationsverkets riktlinjer anger att bedömningen av om den asylsökande är underårig eller vuxen ska ske i en anda som är generös för den sökande.

Migrationsverket samarbetar med andra berörda aktörer, till exempel Socialstyrelsen, för att förbättra arbetet med åldersbestämning. Socialstyrelsen har tidigare gett ut rekommendationer om åldersutredning – Socialstyrelsens allmänna råd; Medicinsk åldersbestämning av invandrarbarn och adoptivbarn (SOSFS 1993:11) – som nu håller på att ses över.

Alla länder som asylsökande ensamkommande barn söker sig till står inför samma utmaning när det gäller åldersbestämning eftersom det saknas en metod som ger ett helt säkert resultat. Från svensk sida välkomnar vi samarbete, metodutveckling och strävan efter ett gemensamt förhållningssätt inom ramen för harmoniseringen av asylsystemet inom EU. Frågan om åldersbestämning ingår till exempel i Europeiska kommissionens handlingsplan för ensamkommande barn.

Jag ser ingen anledning att ändra reglerna i fråga om åldersbestämning, men avser att även fortsättningsvis följa frågan noga. Inom EU pågår ett harmoniseringsarbete på det migrations- och asylpolitiska området. Det hindrar dock inte ett givande erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna.

Händelser

Inlämnad: 2012-04-10 Anmäld: 2012-04-10 Besvarad: 2012-04-18 Svar anmält: 2012-04-18
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-04-10)