A-traktorers betydelse för unga på landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1087 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/02017/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1087 av Ann-Britt Åsebol (M)
A-traktorers betydelse för unga på landsbygden

Ann-Britt Åsebol har frågat mig när jag och regeringen ämnar vidta åtgärder för att höja hastigheten för A-traktorer.

Bilar som är ombyggda till traktorer – så kallade A-traktorer – är vanliga i Sverige och fyller ett behov för många personer, inte minst för ungdomar som får en bättre tillgänglighet när de kan använda dessa fordon.

Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för regeringen och det innebär ett fortgående arbete med nollvisionen som grund. För att trafiksäkerheten ska kunna upprätthållas krävs bland annat att fordon som förs i trafik är säkra. Som Ann-Britt Åsebol påpekar skärps snart besiktningskravet för A-traktorer. Det skärpta kravet gäller från den 20 maj 2018 och är inte minst bra för den som köper en begagnad A-traktor. För att kunna höja den högsta tillåtna hastighet för A-traktorer och bibehålla dagens trafiksäkerhetsnivå bör dock också regler för konstruktion av fordon ses över.

Den konstruktiva hastigheten för A-traktorer regleras på föreskriftsnivå genom Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II. Transportstyrelsen har identifierat ett behov av att modernisera dessa föreskrifter och myndigheten har inlett ett arbete. Jag är mycket positiv till om det går att skapa förutsättningar för en sorts ungdomsbil som bättre än i dag lever upp till krav på tillgänglighet, minskade utsläpp av avgaser, mindre buller och bättre trafiksäkerhet. Jag ser fram emot att ta del av resultatet av Transportstyrelsens arbete.

Stockholm den 4 april 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-03-23)