sou 2001 85 d2

Statens offentliga utredningar 2001:85

41983 års Ubåtsskyddskommission

Den 21 oktober 1982 tillkallades en kommission med uppdraget att undersöka ubåtskränkningarna av svenskt territorium.1

En av Olof Palme ledd socialdemokratisk regering hade efter septembervalet tillträtt mitt under
Hårsfjärden-incidenten
den 7 oktober. Beslutet att tillsätta Ubåtsskyddskommissionen blev en av den nya regeringens första åtgärder när det gällde att hantera frågorna om kränkning av svenskt territorium. Kommissionens uppdrag innehöll väsentligen två huvudkomponenter, dels att klarlägga, redovisa och bedöma händelser och utveckling när det gällde ubåtskränkningarna, dels bedöma om förstärkningar av Sveriges förmåga att hävda sitt territorium mot kränkande ubåtar var påkallade, samt lämna förslag härvidlag.

Till ordförande utsågs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida