sou 2000 89 d2

Statens offentliga utredningar 2000:89

SOU 2000:89

Bilaga 1 301

Kommittédirektiv

Utredning om markägarnas rättigheter m.m. Dir.

i minerallagen (1991:45)

1999:11

Beslut vid regeringssammanträde den 25 februari 1999.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att utreda vissa frågor som gäller äganderätten till mark och hur denna äganderätt förhåller sig bl.a. till gruvnäringens behov inom minerallagen (1991:45). Vidare skall behovet av ett förstärkt skydd för värdefulla natur- och kulturmiljöer utredas i samband med dels prövning av undersökningstillstånd och dels undersökningsarbeten.

Behov av och utgångspunkter för en utredning

Minerallagstiftningen

Rätten till vissa mineraltillgångar har sedan lång tid varit särskilt reglerad i lagstiftningen. Lagstiftningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida