sou 2000 21 d2

Statens offentliga utredningar 2000:21

SOU 2000:21

155

IIIÖVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG

6 Skyldigheterna att tjänstgöra

6.1Direktiven m.m.

Totalförsvarets personalförsörjning skall även i framtiden tryggas genom ett pliktsystem. Regeringen framhåller i direktiven till utredningen att de grunder som lagts fast i den nu gällande lagen om totalförsvarsplikt alltjämt skall gälla. Tjänstgöringsskyldigheten skall således fullgöras som värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt.

Utredningen skall med dessa utgångspunkter göra en allmän granskning av tillämpningen av systemet med totalförsvarsplikt Till uppdraget hör att utvärdera systemet med kvinnors möjligheter att efter ansökan få fullgöra plikttjänstgöring och att föreslå åtgärder med anledning av utvärderingen. Utredningen skall bl.a. även se över reglerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida