Missbruket, kunskapen, vården

Statens offentliga utredningar 2011:6

Sammanfattning

Det offentligas syn på missbrukaren och missbruksvården, liksom missbruksvården faktiska gestaltning, kan relateras till större socio- ekonomiska och
politisk-ideologiska
strukturer i samhället: Från en i början av
1900-talet
individbaserad moralisk syn på missbru- kare och en lekmannastyrd missbruksvård byggd på arbete och social fostran, till dagens likaledes individbaserade syn på proble- met – men nu med en inom ramen för en medicinsk kontext på forskning och professionell grund byggd missbruksvård; och där- emellan, närmast som en parentes, det sena 1960- och
1970-talets
avindividualiserade syn på missbruket som ett symptom på struk- turella brister i välfärdssamhället, och med ökat medvetande- görande och kollektiva samhällsförändrande aktioner som korrek-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida