Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Skrivelse 2013/14:54

Regeringens skrivelse 2013/14:54

Integritetsskydd vid signalspaning Skr.
i försvarsunderrättelseverksamhet 2013/14:54

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 november 2013

Fredrik Reinfeldt

Karin Enström

(Försvarsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogörs för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2012. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

1

Skr. 2013/14:54 Innehållsförteckning  
  1 Ärendet och dess beredning .............................................................. 3
  2 Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ............................. 3
  3 Granskning av signalspaningsverksamheten..................................... 3
    3.1 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksam-  
      heten (Siun) ........................................................................ 3
    3.2 Siuns granskningsverksamhet 2012 ................................... 4
    3.3 Integritetsskyddsrådet vid FRA.......................................... 4
    3.4 Integritetsskyddsrådets verksamhet 2012........................... 5
  4 Slutsatser om signalspaning och personlig integritet ........................ 5
  Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde  
      den 28 november 2013............................................................. 6

2

1 Ärendet och dess beredning Skr. 2013/14:54

Vid riksdagens slutbehandling av regeringens proposition En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266) tillkännagav riksdagen som sin mening vad försvarsutskottet anfört om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer. Riksdagen anförde bland annat att regeringen en gång om året ska redovisa den granskning av verksamheten som bedrivits enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

I enlighet med riksdagens tillkännagivande lämnar regeringen denna skrivelse.

2Signalspaning

i försvarsunderrättelseverksamhet

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet regleras i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (signalspaningslagen) och i förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Enligt signalspaningslagen får den myndighet som regeringen bestämmer, signalspaningsmyndigheten, inhämta signaler i elektronisk form vid signalspaning. Inhämtningen får inte avse signaler mellan en avsändare och mottagare som båda befinner sig i Sverige.

Signaler får endast inhämtas för de ändamål som särskilt anges i lagen och endast efter inriktning av regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. Från och med den 1 januari 2013 får även Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ange inriktning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (prop. 2011/12:179, bet. 2012/13:JuU7, rskr. 2012/13:61).

3Granskning

av signalspaningsverksamheten

3.1Statens inspektion

för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun)

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) är en nämndmyndighet under regeringen som har till uppgift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten så att den bedrivs i enlighet med lagar och förordningar.

Siun är också kontrollmyndighet för den verksamhet som bedrivs

enligt signalspaningslagen. I kontrollen av signalspaningen ska

3

Skr. 2013/14:54 inspektionen särskilt granska sökbegrepp, förstöring och rapportering. Vidare ska Siun på en enskilds begäran kontrollera om hans eller hennes meddelande har inhämtats i samband med signalspaning.

Inspektionen råder även över de signaler som teleoperatörer ska lämna till samverkanspunkter enligt 6 kap. 19 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Detta innebär att signalspaningsmyndigheten, Försvarets radioanstalt (FRA), endast ska få tillgång till de signalbärare som det finns tillstånd för från Försvarsunderrättelsedomstolen. Siun fattar inga egna beslut i dessa frågor utan ska bara verkställa de tillståndsbeslut som meddelats av Försvarsunderrättelsedomstolen.

3.2Siuns granskningsverksamhet 2012

Den kontrollverksamhet som Siun genomförde 2012 är av ungefär samma omfattning som 2011. Siun har 2012 genomfört 22 granskningar varav 15 av FRA. Tio av dessa granskningar genomfördes enligt signalspaningslagen. Ingen av dessa granskningar enligt signalspaningslagen har föranlett Siun att lämna några synpunkter eller förslag till FRA.

Enligt 10 a § signalspaningslagen är Siun skyldig att på en enskilds begäran kontrollera om hans eller hennes meddelande har inhämtats i samband med signalspaning och om så är fallet huruvida inhämtningen och behandlingen av inhämtade uppgifter har skett i enlighet med signalspaningslagen.

Under året har Siun utfört fyra kontroller på enskildas begäran enligt denna bestämmelse. Inget otillbörligt har framkommit vid dessa kontroller.

Siun har mandat att avbryta inhämtning eller besluta om förstöring av upptagning eller uppteckning om det skulle visa sig att inhämtning som skett inte varit förenlig med det tillstånd som meddelats av Försvarsunderrättelsedomstolen. Några sådana åtgärder har varken vidtagits 2012 eller under tidigare år.

Siun har under 2012, utöver samverkan med Regeringskansliet och försvarsunderrättelsemyndigheterna, även samverkat med Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Denna samverkan har varit viktig för att utveckla myndighetens granskningsverksamhet.

Resultaten av 2012 års kontrollverksamhet har inte lett till att Siun framfört några synpunkter eller förslag till åtgärder till regeringen eller överlämnat några ärenden till någon annan myndighet.

3.3Integritetsskyddsrådet vid FRA

I enlighet med 11§ signalspaningslagen finns ett integritetsskyddsråd vid FRA med uppgift att fortlöpande utöva insyn i de åtgärder som vidtas för att säkerställa integritetsskyddet i signalspaningsverksamheten. Organisatoriskt utgör integritetsskyddsrådet en del av FRA och rådets

4

ledamöter utses av regeringen för viss tid. Rådet ska rapportera sina Skr. 2013/14:54 iakttagelser till myndighetens ledning och om rådet finner skäl för det,

till Siun.

3.4Integritetsskyddsrådets verksamhet 2012

Integritetsskyddsrådets verksamhet under 2012 har varit av ungefär samma omfattning som under 2011. Rådet har vid sex tillfällen haft möten på Försvarets radioanstalt. Rådets arbete har rört den utgående rapporteringen av resultaten av signalspaningen. Integritetsskyddsrådet har vidare bland annat gått igenom den interna kontrollen inom Försvarets radioanstalt för signalspaningsområdet. Rådet har i samband med möten löpande fört diskussioner med myndighetens ledning i dessa frågor. Myndigheten har utifrån de synpunkter som framförts utvecklat verksamheten för att ytterligare förstärka integritetsskyddet. Integritetsskyddsrådet har inte under 2012 funnit skäl att rapportera till Siun.

4Slutsatser om signalspaning och personlig integritet

Siuns samarbete med berörda myndigheter har under året fungerat väl och myndigheten har fått tillgång till den information som behövts för att lösa uppdraget.

Siun strävar i sitt kontrollarbete efter att bidra konstruktivt till att försvarsunderrättelseverksamhetens arbetssätt utvecklas vad avser dess förhållande till regelverket och tillhörande styrdokument. Regeringen anser att det är viktigt med en fortsatt dialog mellan myndigheterna i dessa frågor.

Granskningen enligt signalspaningslagen under 2012 resulterade inte i några synpunkter eller förslag till åtgärder till FRA. Siun har i sin kontrollverksamhet inte heller lämnat några synpunkter eller förslag till åtgärder till regeringen.

Regeringens bedömning är att Försvarets radioanstalt beaktar både den personliga integriteten och möjligheten att bedriva en effektiv försvarsunderrättelseverksamhet, vilket myndigheten har ålagts genom lagar och förordningar.

Samtidigt kan regeringen konstatera att arbetet med att värna den personliga integriteten vid signalspaning är en ständigt pågående process. Den granskningsverksamhet som Siun utför bidrar till ett starkt skydd för att den personliga integriteten i samband med signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet uppnås i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner och beslut.

Regeringen bedömer att det framöver även kan finnas behov av en fördjupad uppföljning av lagstiftningens konsekvenser, bland annat för

enskildas integritet.

5

Skr. 2013/14:54

6

Försvarsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 november 2013

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Ask, Larsson, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Norman, Engström, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf, Enström, Arnholm, Svantesson

Föredragande: statsrådet Enström

Regeringen beslutar skrivelse Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2013-12-03 Bordläggning: 2013-12-03 Hänvisning: 2013-12-04 Motionstid slutar: 2014-01-17