1992/93:103

Skrivelse 1992/93:103

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse 1992/93:103

Kommittéberättelse 1993

Regeringen överlämnar kommittéberättelsen 1993 till
riksdagen.

Statsrådet Laurén har varit föredragande vid regerings­sammanträdet.

Stockholm den 17 december 1992 På regeringens vägnar Cari
Bildt

Reidunn Laurén

Skr. 1992/93:103

Skr
1992/93:103

Förord

Enligt tilläggsbestämmelsen 3.6.2 Ull riksdagsordningen
skall regeringen årligen, samtidigt med budgetpropositionen, lämna riksdagen en
redogörelse för verksam­heten inom de kommittéer som har Ullsatts efter beslut
av regeringen (kommittéberättelsen).

Kommittéberättelsens innehåll

Kommittéberättelsen innehåUer uppgifter om kommittéemas
sammansätöiing, adress och telefonnummer, redogörelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-01-11 Bordläggning: 1993-01-11