Uppföljning och utvärdering av biståndsbudgeten

Skriftlig fråga 2016/17:958 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Mer korrekt data och förbättrad statistik är en förutsättning för att de politiska besluten om biståndet ska bli så bra som möjligt. Biståndets effektivitet och transparens är en fråga som ständigt diskuteras. Den nuvarande regeringen har kritiserats för bristande möjligheter till uppföljning, och ett enigt utrikesutskott kräver nu för andra gången en biståndsbudget som går att följa upp.

Biståndsviljan är fortsatt hög i Sverige, det syns inte minst i den undersökning som SCB gör på uppdrag av Sida. Många tycker att Sverige ska vara engagerat i andra länder och att nivån på biståndet är bra, men få anser att de känner till innehållet i biståndet. För att inte riskera att det starka stödet för Sveriges biståndspolitik minskar är det än mer viktigt att följa upp och öka transparensen och ständigt förbättra innehållet i biståndet.

Sida har en stor budget. Kostnaderna för att ta fram och arbeta med statistik och göra den användbar för beslutsfattare är förhållandevis låga. Medan kostnaderna för att göra fel saker kan bli mycket höga. Hållbarhetsmålen och de indikatorer som är kopplade till målen gör att det finns stora möjligheter för att arbeta strategiskt och jämförbart med data och information. Detta bidrar också till att få fram så bra resultatstyrning och så bra beslutsunderlag som möjligt för politiken, men ger även medborgare, journalister, andra biståndsgivare och länderna själva nya möjligheter att följa upp verksamheten.

Nu krävs politisk vilja. Regeringens biståndsstrategier styr verksamheten, men det är sällan som de ger stöd för datainsamling, statistikarbete och att ta fram bättre beslutsunderlag. Det finns stora möjligheter att uppdatera biståndsstrategierna så att Sida också får stöd i dem för att förbättra arbetet med statistik och data för att förbättra uppföljning och utvärdering.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

På vilket sätt kommer statsrådet att arbeta för att de biståndsstrategier som regeringen redan har och tar fram stöder att insatserna också bidrar till bättre och mer användbar statistik och data för uppföljning och utvärdering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-01 Överlämnad: 2017-03-02 Anmäld: 2017-03-03 Svarsdatum: 2017-03-08 Sista svarsdatum: 2017-03-08
Svar på skriftlig fråga