Trafikverkets inriktningsuppdrag för planperioden 2018-2029

Skriftlig fråga 2015/16:531

Emma Wallrup (V)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018–2029 redovisades till regeringen den 30 november 2015. Underlaget utgör grunden för den kommande infrastrukturpropositionen, som kommer att beslutas av riksdagen. Materialet går på remiss till den 29 februari 2016.

I inriktningsunderlaget saknas dock den rapport som innehåller analys av åtgärder och styrmedel som krävs om man utgår från verkets klimatscenario. Rapporten är inte heller officiell i skrivande stund.

Med anledning av att Ekot lyft denna fråga har Trafikverket svarat att klimatrapporten är ett kunskapsunderlag där alla relevanta delar är inarbetade i inriktningsunderlaget.

Vänsterpartiet anser att högsta prioritet inför infrastrukturpropositionen bör vara att det finns adekvat underlag för att utforma en planering som innebär att transportsystemet utformas i linje med en fossiloberoende fordonsflotta samt våra miljö- och klimatmål. Vi ställer oss därför frågande till varför inte klimatrapporten ingår i Trafikverkets presenterade inriktningsunderlag. Inte heller finner vi att ett sådant förfarande skulle vara oförenligt med direktivet för uppdraget.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att rapporten som utgår från Trafikverkets klimatscenario i sin helhet ska bli en del av Trafikverkets inriktningsunderlag och därmed utgöra grunden för kommande infrastrukturproposition?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-12-18 Överlämnad: 2015-12-19 Sista svarsdatum: 2016-01-04 Svarsdatum: 2016-01-08 Anmäld: 2016-01-12
Svar på skriftlig fråga