Tillkännagivande om Tullverkets befogenheter

Skriftlig fråga 2018/19:93 av Helena Bouveng (M)

Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 23 februari 2016 fattade riksdagen beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen angående kontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretag.

I motionen som låg till grund för tillkännagivandet framhävdes bland annat att tunga remissinstanser har ansett att det är angeläget att tullen får möjlighet att genom postspärrar kvarhålla även försändelser förmedlade av kurirföretag, och att remissinstanserna förordat att frågan tas om hand i beredningen av ärendet. Möjligheten till postspärrar av postförsändelser är i dag begränsad till smuggling av narkotika och gäller inte om postförsändelsen antas innehålla andra illegala varor, såsom vapen, och inte heller om det är fråga om en försändelse förmedlad av ett kurirföretag.

Med anledning av att användningen av kurirförsändelser för att smuggla skjutvapen och andra vapen har ökat ansåg motionärerna och utskottet att regeringen skyndsamt bör ta fram ett underlag som belyser hur bestämmelserna kan förändras och därefter återkomma till riksdagen i frågan.

I skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution noterar utskottet däremot att regeringen inte har slutbehandlat det tillkännagivande som beslutats av utskottet om möjligheten att utöka Tullverkets befogenhet att besluta om postspärrar för postförsändelser samt om att införa samma möjlighet för försändelser förmedlade av kurirföretag (bet. 2015/16:SkU21 punkt 3, rskr. 2015/16:161) men att frågan kommer att följas noga av utskottet.

Med anledning av det ovan anförda vill jag därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När avser finansministern att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att tillgodose det tillkännagivande riksdagen riktade till regeringen den 23 februari 2016?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-31 Överlämnad: 2019-01-31 Anmäld: 2019-02-01 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13
Svar på skriftlig fråga