scenkonstens pensionspremie

Skriftlig fråga 2003/04:794 av Malmström, Louise (s)

Malmström, Louise (s)

den 19 februari

Fråga 2003/04:794

av Louise Malmström (s) till finansminister Bosse Ringholm om scenkonstens pensionspremie

År 2001 genomfördes en förändring av pensionspremiesystemet inom scenkonstområdet. Ökade kostnader kompenserades då genom ökade anslag. Från 2003 har staten frånträtt en del av sitt tidigare pensionsåtagande och i samband med det sänktes pensionspremien med 2,3 %.

Den 18 december 2003 fattade regeringen beslut om en oförändrad men preliminär premie på 9,59 % för år 2004. I regeringsbeslutet står att värdet av de pensionsförmåner som intjänats förväntas bli väsentligt högre när den slutliga premien fastställs. Besked om slutlig premie kommer först i april 2005.

Kulturinstitutioner lever ofta på marginalen med stor del fasta kostnader. Även rörliga kostnader är i stor utsträckning bundna av avtal långt i förväg, till exempel skådespelarkontrakt. Långsiktighet och möjlighet att överblicka ekonomin i framtiden är därför av yttersta vikt för denna typ av verksamhet.

Förändringar av pensionspremiens storlek är i det här sammanhanget mycket betydelsefulla. Det handlar inte om småsummor som går att reglera i efterhand utan om stora pengar som ska tillskjutas och som institutionerna kanske måste uppvakta huvudmännen om för att kunna reda ut. Så tidiga besked som möjligt om omfattningen av premien är därför av yttersta vikt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Är statsrådet beredd att arbeta för att skynda på dessa besked alternativt att det tas ökat statligt ansvar för den slutliga kostnaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-02-19 Anmäld: 2004-02-19 Besvarad: 2004-03-02 Svar anmält: 2004-03-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-02)