Kvalificerade arbetstillfällen vid Statens folkhälsoinstitut

Skriftlig fråga 2011/12:234 av Åsling, Per (C)

Åsling, Per (C)

den 12 december

Fråga

2011/12:234 Kvalificerade arbetstillfällen vid Statens folkhälsoinstitut

av Per Åsling (C)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

År 2005 beslutades att Statens folkhälsoinstitut skulle omlokaliseras till Östersund som kompensation för de försvarsnedläggningar som drabbade regionen hårt. Omlokaliseringen var genomförd den 1 juli 2007.

Liksom flera andra myndigheter under Socialdepartementet utreds nu Statens folkhälsoinstitut av den så kallade Statens vård- och omsorgsutredning. Vilka förslag den särskilde utredaren kommer att lägga senast den 15 april 2012 kan ingen i dagsläget säga. Det är dock viktigt att utredaren får korrekta underlag från de granskade myndigheterna och att myndighetsledningar inte föregriper utredningens förslag genom att ändra i förutsättningarna för verksamheten i strid med till exempel beslut om en myndighets lokalisering.

Det finns mot bakgrund av detta anledning att fundera över hur man bör tolka ledningen för Statens folkhälsoinstitut när den såväl kommunicerar frågan om verksamhetens lokalisering som när den hanterar frågor om strategiskt placerade medarbetares tjänstgöringsort. Till exempel har myndighetschefen i en skriftlig intervju på myndighetens intranät uttalat att såväl försörjningen av expertkompetens som kontakten med andra myndigheter och politiska institutioner försvåras av dagens lokalisering. I ett underlag till Statens vård- och omsorgsutredning har myndigheten vidare framhållit att man behöver frigöra resurser för att bland annat tillämpa flexibla anställningsformer. Vidare har man frångått principen om att verksamheten ska vara lokaliserad till Östersund genom att låta ledande befattningshavare ha annan tjänstgöringsort.

Jag vill fråga statsrådet om han avser att vidta åtgärder så att den positiva utveckling som omlokaliseringen inneburit för folkhälsoområdet och för arbetsmarknaden i Östersund säkerställs.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-12 Anmäld: 2011-12-12 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2012-01-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)